SFS 2009:1181 Förordning om ändring i förordningen (1982:1005) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen

091181.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:1005) om
skyldighet för näringsidkare,
arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i
totalförsvarsplaneringen;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1982:1005) om skyldighet

för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. att delta i total-
försvarsplaneringen ska ha följande lydelse.

1 §

1

Rätt att begära upplysningar eller att begära medverkan enligt lagen

(1982:1004) om skyldighet för näringsidkare, arbetsmarknadsorganisationer
m.fl. att delta i totalförsvarsplaneringen tillkommer � förutom Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap � följande totalförsvarsmyndigheter, näm-
ligen Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Social-
styrelsen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Post- och telestyrelsen,
Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Finansinspektio-
nen, Statens jordbruksverk, Statens livsmedelsverk, Kommerskollegium,
Tullverket, Arbetsförmedlingen, Affärsverket svenska kraftnät, Tillväxtver-
ket, Statens energimyndighet och länsstyrelserna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:164.

SFS 2009:1181

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009