SFS 2009:1182 Förordning om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

091182.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i folkbokföringsförordningen
(1991:749);

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 2 § folkbokföringsförordningen (1991:749) ska

ha följande lydelse.

2 §

1

Så snart det finns anledning att anta att den adress en person har inte är

registrerad i folkbokföringen, ska Totalförsvarets pliktverk, Transport-
styrelsen, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, Kronofog-
demyndigheten, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och kommun,
med undantag för socialtjänsten, underrätta Skatteverket om adressen.

Underrättelse ska även lämnas så snart det finns anledning att anta att den

adress som är registrerad i folkbokföringen är felaktig eller ofullständig.

Underrättelse om den adress en person har behöver inte lämnas om det är

uppenbart att adressen är tillfällig eller av annat skäl inte ska registreras.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1190.

SFS 2009:1182

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009