SFS 2009:1183 Förordning om ändring i förordningen (1994:1966) om omföring av allmän pensionsavgift

091183.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1966) om
omföring av allmän pensionsavgift;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 2, 5, 6 och 8 §§ förordningen (1994:1966) om

omföring av allmän pensionsavgift

1 ska ha följande lydelse.

2 §

2

Pensionsmyndigheten ska omföra den allmänna pensionsavgiften.

5 §

3

Pensionsmyndigheten ska under månaderna februari till och med

december under inkomståret omföra en tolftedel av det i januari månad
under inkomståret preliminärt beräknade omföringsbeloppet avseende hela
inkomståret.

Omföringsbeloppet under januari månad året efter inkomståret ska utgö-

ras av skillnaden mellan det i december månad preliminärt beräknade omfö-
ringsbeloppet avseende hela inkomståret och summan av de under inkomst-
året tidigare omförda preliminära beloppen.

Regeringskansliet lämnar i januari och december månad under inkomst-

året Pensionsmyndigheten uppgift om de preliminära omföringsbelopp som
avses i första och andra styckena.

6 §

4

Skatteverket ska i december månad året efter inkomståret lämna Pen-

sionsmyndigheten uppgift om dels den debiterade allmänna pensionsavgif-
ten avseende inkomståret, dels under samma år beräknade restförda avgifter.
Skatteverket ska i december månad även lämna uppgift om det belopp var-
med tidigare debiterade avgifter ändrats efter omprövning.

8 §

5

Överföring av allmän pensionsavgift till Första–Fjärde AP-fonderna,

enligt 6 § lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift, ska avse debiterad
avgift minskad med beräknade restförda avgifter. Skillnaden mellan till För-
sta–Fjärde AP-fonderna preliminärt överförd avgift för ett inkomstår och de-
biterad avgift för samma inkomstår minskad med under samma år beräknade
restförda avgifter ska regleras senast i februari månad andra året efter in-
komståret.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1997:1002.

2 Senaste lydelse 2004:938.

3 Senaste lydelse 2004:938.

4 Senaste lydelse 2004:938.

5 Senaste lydelse 1997:1002.

SFS 2009:1183

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1183

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första

gången på avgifter som avser inkomståret 2010. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om avgifter som avser inkomstår före 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)