SFS 2009:1184 Förordning om ändring i skattebetalningsförordningen (1997:750)

091184.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skattebetalningsförordningen
(1997:750);

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 33 § skattebetalningsförordningen (1997:750)

ska ha följande lydelse.

33 §

1

Skatteverket ska före taxeringsårets utgång lämna Försäkringskassan

uppgift om summan av de sjukförsäkringsavgifter som har debiterats.

Skatteverket ska också lämna Försäkringskassan uppgift om ålderspen-

sionsavgift som vid tillämpning av 16 kap. 12 § andra stycket skattebetal-
ningslagen (1997:483) inte anses betald. Vidare ska uppgift lämnas om så-
dan avgift som har betalats enligt tredje stycket samma paragraf.

Skatteverket ska lämna Pensionsmyndigheten uppgift om allmän pen-

sionsavgift som vid tillämpning av 16 kap. 12 § andra stycket skattebetal-
ningslagen inte anses betald. Vidare ska uppgift lämnas om sådan avgift som
har betalats enligt tredje stycket samma paragraf.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Kjell Olsson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:941.

SFS 2009:1184

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009