SFS 2009:1185 Förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

091185.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:835) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:835) om arbetslös-

hetsförsäkring

dels att 22 och 24 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 22 a och 24 a §§,

av följande lydelse.

22 §

1

Försäkringskassan ska till en sökandes arbetslöshetskassa lämna

följande uppgifter om den sökande:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. att en anmälan eller en ansökan om förmån, ersättning eller annat stöd

har lämnats in,

3. vilken förmån, ersättning eller annat stöd som har beviljats,
4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning en förmån, ersättning

eller annat stöd utges eller har utgetts,

5. antalet dagar med förmån, ersättning eller annat stöd,
6. tidsperiod, antal dagar och med vilket eller vilka belopp som aktivitets-

stöd betalats ut,

7. vilket belopp som har betalats ut, och
8. om ett beslut ändrats.

22 a §

Pensionsmyndigheten ska till en sökandes arbetslöshetskassa lämna

följande uppgifter om den sökande:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. att en anmälan eller en ansökan om pension eller annan förmån har läm-

nats in,

3. vilken pension eller förmån som har beviljats,
4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning pension eller annan för-

mån utges eller har utgetts,

5. omfattningen av inkomstgrundad ålderspension,
6. vilket belopp som har betalats ut och
7. om ett beslut ändrats, och
8. om uttag av pension har återkallats.

1 Senaste lydelse 2006:1552.

SFS 2009:1185

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1185

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

24 §

2 En sökandes arbetslöshetskassa ska till Försäkringskassan lämna föl-

jande uppgifter om den sökande:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. om han eller hon inte uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning,
3. vilken dag ersättningsperioden börjar,
4. om han eller hon uppgett sig ha haft semester eller varit förhindrad att

arbeta en viss dag,

5. om den sökande uppgett sig ha varit sjuk eller föräldraledig en viss dag

samt omfattningen av sjukfrånvaron eller ledigheten,

6. om han eller hon för en viss dag lämnat in en ansökan om ersättning,
7. senaste kalendervecka för vilken ersättning betalats ut,
8. hans eller hennes uppgivna normalarbetstid,
9. uppgivet arbetsutbud samt från och med vilken dag det utbudet gäller,
10. beräknad dagpenning som lämnas eller skulle ha lämnats samt om

dagpenningen beräknats som inkomstrelaterad ersättning eller inte,

11. tidsperiod, antal dagar och med vilket eller vilka belopp som arbets-

löshetsersättning lämnats,

12. antalet möjliga ersättningsdagar som återstår innan ett program börjar,
13. med vilket belopp han eller hon fått arbetslöshetsersättning när För-

säkringskassan fattat beslut om sjukersättning, aktivitetsersättning eller ar-
betsskadeersättning retroaktivt, och

14. om han eller hon fått sin arbetslöshetsersättning minskad med tjänste-

pension.

24 a §

En sökandes arbetslöshetskassa ska till Pensionsmyndigheten läm-

na följande uppgifter om den sökande:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,

och

2. tidsperiod, antal dagar och med vilket eller vilka belopp som arbetslös-

hetsersättning lämnats.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2006:1552.