SFS 2009:1186 Förordning om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

091186.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:562) med vissa
bemyndiganden för Försäkringskassan;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ förordningen (1998:562) med vissa

bemyndiganden för Försäkringskassan

1 ska ha följande lydelse.

2 §

2

Försäkringskassan får meddela föreskrifter

1. om skyldighet för den som är försäkrad eller som i övrigt har rätt till er-

sättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring att lämna de uppgifter
som är av betydelse för tillämpningen av lagen,

2. om att uppgifter om sjukdomsfall enligt 12 § första stycket lagen

(1991:1047) om sjuklön får lämnas genom automatiserad behandling,

4. om särskild ersättning enligt 7 kap. 6 § lagen om allmän försäkring som

kan utges för kostnader för en försäkrad med anledning av de aktiviteter som
han eller hon deltar i,

5. om avstämningsmöte enligt 3 kap. 8 a § lagen om allmän försäkring,

samt ersättning för kostnader som den enskilde eller en läkare har med an-
ledning av ett sådant möte,

6. om särskilt läkarutlåtande enligt 3 kap. 8 a § tredje stycket 1 lagen om

allmän försäkring, och

8. om i vilken utsträckning en enskild inom Försäkringskassans verksam-

hetsområde får använda självbetjäningstjänster enligt 2 § lagen (2004:115)
om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administra-
tion samt om användningen av elektroniska signaturer, certifikat och andra
metoder för identifiering enligt 3 § samma lag.

3 §

3

Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs

för verkställigheten av

1. lagen (1962:381) om allmän försäkring när det gäller 1, 3, 4, 7�9 och

16�17 kap., 20 kap. 4 och 8 §§ samt 22 kap.,

2. lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård,
3. lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare,
4. lagen (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa

hiv-smittade,

8. lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag,

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2004:902.

2 Senaste lydelse 2008:874.

3 Senaste lydelse 2008:874.

SFS 2009:1186

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1186

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

9. socialförsäkringslagen (1999:799), i samråd med Pensionsmyndigheten

i frågor som berör även den myndighetens verksamhet,

11. lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn, därvid

ska Försäkringskassan samråda med Myndigheten för internationella adop-
tionsfrågor innan föreskrifter meddelas,

13. lagen (1991:1047) om sjuklön i fråga om utbetalning av ersättning en-

ligt 20 § lagen om sjuklön.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)