SFS 2009:1187 Förordning om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

091187.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1340) om
inkomstgrundad ålderspension;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 4�8 §§ förordningen (1998:1340) om inkomst-

grundad ålderspension ska ha följande lydelse.

4 §

1

Pensionsmyndigheten ska underrätta Skatteverket om anmälan om

överföring eller upphörande av överföring av pensionsrätt enligt 4 kap. 7 §
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension har gjorts. Uppgifterna
får lämnas på medium för automatiserad behandling.

5 §

2

Totalförsvarets pliktverk ska lämna Pensionsmyndigheten de uppgif-

ter som behövs för beräkning av pensionsgrundande belopp för plikttjänst-
göring enligt 3 kap. 8 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.
Uppgifterna får lämnas på medium för automatiserad behandling.

6 §

3

Pensionsmyndigheten ska för varje år beräkna och fastställa arvsvinst-

faktorerna enligt 5 kap. 5 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspen-
sion.

7 §

4

Pensionsmyndigheten ska för varje år beräkna och fastställa förvalt-

ningskostnadsfaktorn enligt 5 kap. 8 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension. Vid beräkningen av förvaltningskostnadsfaktorn ska summan
av alla pensionsbehållningar som intjänats fram till och med andra året före
det år faktorn avser läggas till grund för beräkningen.

8 §

5

Pensionsmyndigheten ska årligen för varje åldersgrupp i åldern 61�80

år beräkna och fastställa delningstal enligt 5 kap. 12 § lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension.

Om pension börjar utges från en senare månad än den månad från vilken

delningstalet beräknats ska delningstalet för aktuell åldersgrupp beräknas på
följande sätt. För varje månad pensionsutbetalningen senareläggs ska del-
ningstalet minskas med en tolftedel av skillnaden mellan det delningstalet
och delningstalet som gäller för åldersgruppen som är ett år äldre.

1 Senaste lydelse 2004:904.

2 Senaste lydelse 2004:904.

3 Senaste lydelse 2004:904.

4 Senaste lydelse 2004:904.

5 Senaste lydelse 2004:904.

SFS 2009:1187

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1187

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Pensionsmyndigheten får i särskilda fall beräkna och fastställa delningstal

för andra åldersgrupper än dem som anges i första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)