SFS 2009:1188 Förordning om ändring i förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m.

091188.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1512) om statliga
ålderspensionsavgifter m.m.;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 2�6 §§ förordningen (1998:1512) om statliga

ålderspensionsavgifter m.m. ska ha följande lydelse.

2 §

1

Statlig ålderspensionsavgift ska betalas av Arbetsförmedlingen, Cen-

trala studiestödsnämnden, Uppsala universitet, Konstnärsnämnden, Försäk-
ringskassan, Försvarsmakten och Pensionsmyndigheten. Avgiften betalas
preliminärt för varje intjänandeår med belopp som regeringen bestämt.

3 §

2

Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Uppsala universi-

tet, Konstnärsnämnden, Försvarsmakten och Försäkringskassan ska till Pen-
sionsmyndigheten varje månad under intjänandeåret, senast den 12 i måna-
derna januari�juli, september�november och senast den 17 i månaderna au-
gusti och december, inbetala en tolftedel av den preliminära avgiften.

4 §

3

Pensionsmyndigheten ska under intjänandeåret varje månad, första

bankdagen efter det datum som anges i 3 §, tillsammans med den preliminä-
ra månatliga avgift som Pensionsmyndigheten ska betala, fördela och över-
föra avgifterna till Riksgäldskontoret respektive Första�Fjärde AP-fonderna.
Avgifterna ska fördelas på det sätt regeringen fastställt i särskild förordning.

5 §

4

Slutlig avstämning av statliga ålderspensionsavgifter enligt 9 § lagen

(1998:676) om statlig ålderspensionsavgift för det aktuella intjänandeåret
ska göras av Pensionsmyndigheten senast den 31 mars året efter fastställel-
seåret. Pensionsmyndigheten ska då räkna fram skillnaden mellan de avgifts-
belopp som har betalats preliminärt och de avgiftsbelopp som belöper på
fastställda pensionsrätter och pensionspoäng. Vid beräkningen av avgiftsbe-
loppet för de olika ersättningsslagen får antagandet göras att samma relation
råder mellan avgiftsunderlag och utbetalning för alla ersättningar.

Till det belopp som ska regleras gentemot Riksgäldskontoret ska läggas

den avkastningsränta som beräknas på beloppet. Regleringen ska göras vid

1 Senaste lydelse 2008:1026.

2 Senaste lydelse 2008:1026.

3 Senaste lydelse 2004:905.

4 Senaste lydelse 2004:905.

SFS 2009:1188

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1188

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

överföringen av den preliminära avgiften avseende april månad året efter
fastställelseåret.

Det belopp som ska regleras gentemot Första�Fjärde AP-fonderna ska be-

räknas med den genomsnittliga basränta som gällde under intjänandeåret.
Den del som har reglerats gentemot Riksgäldskontoret ska beräknas med
basräntan för en period av 15 månader och den återstående delen för en pe-
riod av 36 månader. Pensionsmyndigheten ska meddela regeringen resultatet
av den utförda avstämningen.

6 §

5

Slutlig avstämning av ålderspensionsavgifter enligt 7 § lagen

(2000:981) om fördelning av socialavgifter för det aktuella intjänandeåret
ska göras av Pensionsmyndigheten senast den 31 mars året efter fastställel-
seåret. Det belopp som ska regleras gentemot staten ska beräknas med den
genomsnittliga basränta som gällde under intjänandeåret och beräknas för en
period av 21 månader. Till det belopp som ska regleras gentemot Riksgälds-
kontoret ska läggas den avkastningsränta som beräknas på beloppet. Den
slutligt framräknade skillnaden ska regleras vid överföringen av ålderspen-
sionsavgifterna avseende april månad året efter fastställelseåret.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

5 Senaste lydelse 2004:905.