SFS 2009:1189 Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

091189.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:100) om den
officiella statistiken;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2001:100) om den

officiella statistiken ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

SFS 2009:1189

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1189

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Bilaga

1

Den officiella statistiken

1 Senaste lydelse 2009:205.

Officiell statistik

Ansvarig myndighet

SOCIALF�RS�KRING M.M.
Stöd till barnfamiljer

Försäkringskassan

Stöd vid sjukdom och handikapp

Försäkringskassan

Stöd vid ålderdom

Pensionsmyndigheten

Behandling av känsliga personuppgifter
För framställning av statistik över Stöd till barnfamiljer, Stöd vid sjukdom
och handikapp
och Stöd vid ålderdom får personuppgifter enligt 8 § behand-
las som avser enskilda personers hälsotillstånd.

SOCIALTJ�NST