SFS 2009:1190 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

091190.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:588) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:588) om behand-

ling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

1

dels att 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 7 c §, av följande

lydelse.

7 §

2

Till Försäkringskassan ska uppgifter lämnas ut från beskattnings-

databasen i den utsträckning det behövs för

1. beräkning eller kontroll av sjukpenninggrundande inkomst,
2. fördelning av ålderspensionsavgifter,
3. fastställande av underhållsstöd och återbetalningsskyldighet enligt la-

gen (1996:1030) om underhållsstöd,

4. beräkning och kontroll av bostadsbidrag, eller
5. beräkning av betalningsskyldighet enligt 8 § andra stycket lagen

(2004:1237) om särskild sjukförsäkringsavgift.

De uppgifter som ska lämnas till Försäkringskassan med stöd av första

stycket är uppgifter

1. enligt 25 § lagen om underhållsstöd, med undantag av 25 § tredje

stycket,

2. om inkomst som anges i 4�4 b och 7 §§ lagen (1993:737) om bostads-

bidrag, med undantag av 4 § tredje stycket 1�3 och 4 b § andra stycket,

3. om fastighet, ägarandel, fastighetsbeteckning, adress och bostadsyta,
4. om avgiftsunderlag enligt 2 kap. 24 § socialavgiftslagen (2000:980)

som beräknats för arbetsgivare under ett kalenderår,

5. om avdrag för avsättning till periodiseringsfond och expansionsfond

enligt 30 och 34 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) samt om återföring av
sådana avdrag, och

6. om schablonintäkt enligt 47 kap. 11 b § inkomstskattelagen.

7 c §

Till Pensionsmyndigheten ska uppgifter lämnas ut från beskattnings-

databasen i den utsträckning det behövs för

1. pensionsberäkning, och

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.

2 Senaste lydelse 2008:978.

SFS 2009:1190

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1190

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

2. beräkning av inkomstindex.
De uppgifter som ska lämnas till Pensionsmyndigheten med stöd av första

stycket är uppgifter

1. om sammanlagda intäkts- och kostnadsposter i inkomstslaget tjänst

med allmän pension och tjänstepension som delbelopp samt uppgift om
överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital,

2. om pensionsgrundande inkomst med delbelopp, och
3. om pensionsgrundande inkomst, utan den begränsning som anges i

2 kap. 1 § andra stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspen-
sion, efter avdrag för allmän pensionsavgift.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)