SFS 2009:1191 Förordning om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

091191.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:589) om
behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2001:589) om behandling av

personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

1 ska ha följande

lydelse.

8 §

2

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska underrättas när

registrering skett beträffande

1. adoption, eller
2. annan person än förälder eller vårdnadshavare som barn under 18 år är

bosatt hos.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1024.

2 Senaste lydelse 2004:944.

SFS 2009:1191

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009