SFS 2009:1192 Förordning om ändring i förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

091192.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:637) om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 10 a § förordningen (2001:637) om behandling

av personuppgifter inom socialtjänsten ska ha följande lydelse.

10 a §

1

I fråga om personer som är intagna i särskilt ungdomshem med

stöd av lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, ska
Statens institutionsstyrelse fortlöpande lämna uppgifter till Försäkringskas-
san och Pensionsmyndigheten om dagen för verkställighetens början och
slut samt eventuell ändrad sådan slutdag.

I fråga om personer som genomgår sluten ungdomsvård ska Statens insti-

tutionsstyrelse lämna uppgift till Rikspolisstyrelsen om dagen för verkstäl-
lighetens början, om den sammanlagda vårdtiden är minst ett år.

Bestämmelser om skyldighet att i andra fall lämna uppgifter till Rikspolis-

styrelsen finns i 34 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:662.

SFS 2009:1192

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009