SFS 2009:1193 Förordning om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

091193.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:682) om
behandling av personuppgifter inom
kriminalvården;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 9 och 46 §§ förordningen (2001:682) om be-

handling av personuppgifter inom kriminalvården ska ha följande lydelse.

9 §

1

I fråga om personer som är häktade får utöver vad som anges i 3 och

4 §§ följande personuppgifter behandlas:

1. uppgifter om den häktades ankomst till häktet och om tilldelat inskriv-

ningsnummer,

2. datum och tidpunkt för anhållande och häktning,
3. restriktioner som avses i 24 kap. 5 a § rättegångsbalken,
4. anknytning till annan häktad eller anhållen med anledning av att denne

är misstänkt för delaktighet i samma brott som den häktade,

5. medgivande från den häktade om postgranskning enligt 9 § tredje

stycket lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.,

6. uppgifter om tid, plats, bevakning och villkor vid besök,
7. tjänsteutövande besökares namn, adress, telefonnummer och titel,
8. namn, personnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om

språk och relation till den häktade om annan besökare än som avses i 7 och
om person med vilken en häktad med restriktioner tillåts att ha telefonkon-
takt,

9. tilldelat rum och specialkost samt uppgifter om förvaring av den häkta-

des tillhörigheter,

10. behov av hälso- och sjukvård,
11. behov av vård eller behandling relaterad till missbruk eller till den

häktades brottslighet,

12. behov av utbildning och uppgifter om sysselsättning,
13. plats utanför förvaringslokalen där den häktade vistas i enlighet med

13 § lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. eller
med anledning av sjukdom, undersökning, förhör, förhandling eller lik-
nande,

14. uppgifter om omständigheter som kriminalvården måste beakta vid

frigivning,

15. uppgifter om att den häktade har svensk pension och om underrättelse

till Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten med anledning av frihets-
berövandet,

1 Senaste lydelse 2005:1025.

SFS 2009:1193

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1193

16. uppgifter om transport,
17. uppgifter om tidigare inträffad fritagning eller avvikelse eller försök

eller förberedelse till det samt risk för fritagning eller avvikelse,

18. uppgifter om att den häktade tidigare i häkte eller under verkställighe-

ten av fängelsestraff har gjort sig skyldig till våld eller hot om våld mot per-
sonal inom kriminalvården eller mot andra intagna i häkte eller anstalt eller
uppgift om framtida risk för sådant våld eller hot,

19. uppgifter om att den häktade tidigare i häkte eller under verkställighe-

ten av fängelsestraff allvarligt stört ordningen inom häktet eller anstalten el-
ler uppgift om framtida risk för sådant handlande,

20. uppgifter om att den häktade tidigare i häkte eller under verkställighe-

ten av fängelsestraff tagit befattning med sådana medel som avses i 2 c § la-
gen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. eller 11 § an-
dra stycket lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt eller uppgift om
framtida risk för befattning med sådana medel,

21. uppgifter om annan misskötsamhet,
22. uppgifter om sådan kontroll som avses i 2 c § lagen (1976:371) om be-

handlingen av häktade och anhållna m.fl.,

23. tidpunkt då den häktade har delgetts domstols dom och uppgifter om

nöjdförklaring,

24. uppgifter om utskrivning,
25. uppgifter som är nödvändiga för handläggningen av ett ärende som

enligt lag eller förordning ska prövas av Kriminalvården.

46 §

2

Kriminalvården ska lämna underrättelse till nedan angivna myndig-

heter i följande fall.

2 Senaste lydelse 2006:1306.

Uppgift lämnas till

Uppgift lämnas om

4. Rikspolisstyrelsen

Intagning i eller avgång från krimi-
nalvårdsanstalt eller förflyttning till
annan anstalt

Verkställighetens början vid verk-
ställighet utanför anstalt i form av
intensivövervakning med elektro-
nisk kontroll och tidpunkt för verk-
ställighetens slut. Vistelse utanför
anstalt enligt 56�58

§§ lagen

(1974:203) om kriminalvård i an-
stalt

Verkställighetens början i kriminal-
vårdsanstalt när den sammanlagda
tiden att avtjäna är fängelse i minst
ett år

background image

3

SFS 2009:1193

Bestämmelser om skyldighet för Kriminalvården att i andra fall lämna

uppgifter till Rikspolisstyrelsen finns i 30 § förordningen (1999:1134) om
belastningsregister.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitedepartementet)

Permission eller avgång från krimi-
nalvårdsanstalt, om underrättelsen
kan antas vara av betydelse för
Rikspolisstyrelsens verksamhet

5. Pensionsmyndigheten

Tidpunkt för frihetsberövande på
grund av häktning eller hävning av
häktningsbeslut

Tidpunkt för intagning i eller av-
gång från kriminalvårdsanstalt eller
tidpunkt då verkställighet av fängel-
sestraff på annat sätt påbörjades
samt beslutad tidpunkt för avgång
från kriminalvårdsanstalt

Tidpunkt för påbörjad eller avslutad
vistelse utanför anstalt enligt 56 och
58 §§ lagen (1974:203) om krimi-
nalvård i anstalt

Tidpunkt för avvikelse från krimi-
nalvårdsanstalt eller från vistelse ut-
anför anstalt enligt 56 och 58 §§ la-
gen (1974:203) om kriminalvård i
anstalt. Tidpunkt för återupptagande
av sådan verkställighet efter avvi-
kelse

Tidpunkt för påbörjad eller avslutad
vistelse på statens bekostnad i ett
sådant familjehem eller hem för
vård eller boende som avses i soci-
altjänstlagen (2001:453) till följd av
dom på skyddstillsyn med särskild
behandlingsplan.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009