SFS 2009:1194 Förordning om ändring i förordningen (2002:135) om årlig redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställning och utveckling

091194.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:135) om årlig
redovisning av det inkomstgrundade
ålderspensionssystemets finansiella ställning och
utveckling;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 1�3 §§ förordningen (2002:135) om årlig redo-

visning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställ-
ning och utveckling ska ha följande lydelse.

1 §

1

Pensionsmyndigheten ska senast den 30 april varje år göra en samlad

redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella
ställning och utveckling. Vid denna redovisning får skulden avseende till-
läggspensionssystemet för förvärvsaktiva beräknas utifrån visade antagan-
den. Redovisningen ska avse systemets finansiella ställning vid utgången av
året före det år redovisningen upprättas.

Pensionsmyndigheten ska även senast vid den tidpunkt som anges i första

stycket göra en framskrivning av systemets antagna långsiktiga utveckling.

2 §

2

Första�Fjärde och Sjätte AP-fonderna ska senast den 1 mars varje år

lämna Pensionsmyndigheten de uppgifter som behövs för att redovisningen
enligt 1 § första stycket ska kunna upprättas.

3 §

3

Pensionsmyndighetens redovisning och framskrivning ska årligen ges

ut i en särskild publikation.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:909.

2 Senaste lydelse 2004:909.

3 Senaste lydelse 2004:909.

SFS 2009:1194

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009