SFS 2009:1195 Förordning om ändring i förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner

091195.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:782) om ansökan
och utbetalning av pension m.fl. förmåner;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 2, 4, 6, 7 och 10 §§ förordningen (2002:782)

om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner ska ha följande ly-
delse.

2 §

1

Ansökan om pension eller annan förmån ska lämnas eller skickas till

Pensionsmyndigheten. Ansökan om förmån enligt 1 § 5 ska dock lämnas el-
ler skickas till den myndighet som enligt lagen (2001:761) om bostadstillägg
till pensionärer m.fl. ska handlägga ärendet.

Ansökan får också lämnas eller skickas till statlig eller kommunal myn-

dighet som Pensionsmyndigheten bestämmer.

4 §

2

Ansökan ska göras på blankett som fastställts och förtryckts av Pen-

sionsmyndigheten.

Ansökan får också göras i elektronisk form om Pensionsmyndigheten

gjort formulär för sådan ansökan tillgängligt på Internet.

Om ansökan avser bostadstillägg till den som har sjukersättning eller akti-

vitetsersättning, ska ansökan göras på blankett som fastställts och förtryckts
av Försäkringskassan.

6 §

3

Pensionsmyndigheten får föreskriva att personbevis enligt fastställt

formulär eller, om sådant personbevis inte finns, annat motsvarande bevis,
ska bifogas ansökan.

7 §

4

Pension och annan förmån betalas ut genom Försäkringskassan.

10 §

5

Pensionsmyndigheten ska besluta om tiden för utbetalning av

1. pension eller annan förmån till den som vistas utomlands, och
2. det belopp som först förfaller till betalning efter beslut om pension eller

annan förmån.

1 Senaste lydelse 2004:911.

2 Senaste lydelse 2004:911.

3 Senaste lydelse 2004:911.

4 Senaste lydelse 2004:911.

5 Senaste lydelse 2008:876.

SFS 2009:1195

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1195

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)