SFS 2009:1196 Förordning om ändring i förordningen (2003:766 ) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

091196.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:766 ) om
behandling av personuppgifter inom
socialförsäkringens administration;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 2, 3 b, 3 c, 5 a, 7 och 8 §§ förordningen (2003:766)

om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
ska ha följande lydelse.

2 §

1

Utöver de fall som anges i 14 § första stycket lagen (2003:763) om be-

handling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration får för
de ändamål som avses i det stycket och med beaktande av de begränsningar
som anges i samma stycke samt i 10 och 11 §§ samma lag, i socialförsäk-
ringsdatabasen behandlas uppgifter i en handling som kommit in i ett ärende
och sådana uppgifter i en handling, som upprättats i ett ärende, som är nöd-
vändiga för ärendets handläggning samt uppgifter om

1. kön,
2. civilstånd,
3. medborgarskap,
4. födelseort,
5. studiemedel och andra ekonomiska förhållanden,
6. värnpliktstjänstgöring, utbildning, yrke och arbetsuppgifter,
7. arbetssökande, arbetsgivare, arbetsställe och vilken bransch den regist-

rerade är verksam i,

8. preliminärskatt, inkomsttaxering och fastighetstaxering,
9. hyra för hyreslägenhet eller avgift för bostadsrättslägenhet,
10. uppgifter i och formerna för ansökningar eller anmälningar,
11. förekomsten av begäran om förhandsprövning enligt lagen (2008:145)

om statligt tandvårdsstöd eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av
lagen samt koder för de tandvårdsåtgärder som begäran avser,

13. åtgärdskoder enligt förordningen (2008:193) om statligt tandvårds-

stöd,

15. patientavgifter och tandvårdsersättningar,
16. tidpunkter, tidsperioder och belopp dels för ersättningar, dels för er-

sättningsgrundande förhållanden, i ärenden,

17. nedsatt arbetsförmåga,
18. förmåns- eller ersättningsrelaterad information i intyg och utlåtanden

av läkare eller annan intygsgivare,

1 Senaste lydelse 2009:556.

SFS 2009:1196

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1196

19. förmåns- eller ersättningsrelaterad information i rehabiliteringsutred-

ningar eller andra utredningar i rehabiliteringsärenden samt rehabiliterings-
planer,

20. arten av, kostnaderna och tidpunkterna för föreslagna, planerade och

vidtagna rehabiliteringsåtgärder,

21. leverantörer av produkter och tjänster inom rehabiliteringsområdet,
22. vårdgivare,
23. remisser,
24. läkaren som utfärdat intyg eller utlåtanden som ligger till grund för be-

slutet om ersättning,

25. diagnoser,
26. förekomsten av sådan särskild grund för beaktande av högre bostads-

kostnad som avses i 14 § tredje stycket och 17 § tredje stycket lagen
(1993:737) om bostadsbidrag,

27. bevakningsanledningar,
28. frågor om återbetalningsskyldighet har uppkommit,
29. anledningen till att ett ärende har avslutats,
30. avgöranden av domstol, Försäkringskassan eller Pensionsmyndighe-

ten som är av betydelse för enskilda ärenden i fråga om uppgifter om utgång-
en, de bestämmelser som har tillämpats och om avgörandet har överklagats,

31. beslut i ärenden,
32. att den registrerade får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt

förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd,

33. att den registrerade har rätt till ersättning enligt 16�22 §§ förordningen

om aktivitetsstöd,

34. registrerade som får eller har fått vård eller försörjning helt eller delvis

på det allmännas bekostnad,

35. den registrerade från utsöknings- och indrivningsdatabasen,
36. att den registrerade är häktad, intagen i kriminalvårdsanstalt eller i öv-

rigt har tagits om hand på det allmännas bekostnad,

37. att den registrerade vistas eller bor i en särskild boendeform enligt so-

cialtjänstlagen (2001:453) eller vistas eller bor på annat liknande sätt,

38. att godmanskap eller förvaltarskap är anordnat enligt föräldrabalken,
39. vilken personkrets enligt 5 § förordningen (1988:890) om bilstöd till

personer med funktionshinder som den registrerade hör till,

40. att den registrerade på grund av sjukdom eller handikapp varaktigt

saknar förmåga att vårda barn,

41. den registrerade i register hos sådana organ i andra stater som har att

handlägga ärenden om social trygghet i enlighet med EG-rättsliga regler,

42. den registrerade i verksamhetsregister som förs av Migrationsverket

enligt förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verk-
samhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen, och

43. att den registrerade eller dennes make eller sambo får vårdnadsbidrag

enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.

3 b §

2

En socialnämnd får under de förutsättningar som anges i 20 a § för-

sta stycket lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter inom social-
försäkringens administration ha direktåtkomst till sådana personuppgifter i

2 Senaste lydelse 2008:981.

background image

3

SFS 2009:1196

socialförsäkringsdatabasen som Försäkringskassan och Pensionsmyndighe-
ten enligt förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt
socialtjänstlagen (2001:453) ska lämna ut till socialnämnden.

3 c §

3

En kommunal nämnd som handlägger ärenden om vårdnadsbidrag

enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag får, under de förut-
sättningar som anges i 20 b § första stycket lagen (2003:763) om behandling
av personuppgifter inom socialförsäkringens administration, ha direktåt-
komst till sådana personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen som Försäk-
ringskassan och Pensionsmyndigheten enligt förordningen (2009:555) om
uppgiftsskyldighet enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag
ska lämna till nämnden.

5 a §

4

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska på begäran lämna

Inspektionen för socialförsäkringen de uppgifter som inspektionen behöver
för sin systemtillsyn och effektivitetsgranskning enligt 2 § första stycket 1
och 2 samt 3 § förordningen (2009:602) med instruktion för Inspektionen för
socialförsäkringen.

7 §

5

Riksarkivet får, efter samråd med Försäkringskassan och Pensions-

myndigheten, meddela föreskrifter om att uppgifter som ska gallras enligt
28 § lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäk-
ringens administration får bevaras för historiska, statistiska och vetenskap-
liga ändamål.

8 §

6 Försäkringskassan får meddela föreskrifter i fråga om

1. formerna för tilldelning av behörighet för åtkomst till socialförsäkrings-

databasen genom en särskild handling,

2. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen Försäkringskassan och

Pensionsmyndigheten får ha direktåtkomst till och formerna för direktåt-
komsten,

4. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen Statens pensionsverk och

det för kommunerna och landstingen gemensamma organet för administra-
tion av personalpensioner får ha direktåtkomst till,

5. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen som får lämnas ut på me-

dium för automatiserad behandling för sammanställning av gemensam pen-
sionsinformation,

6. vilka uppgifter i socialförsäkringsdatabasen som får lämnas ut på me-

dium för automatiserad behandling till organ som driver försäkringsrörelse,

7. begränsningar av de sökbegrepp som får användas vid sökning i social-

försäkringsdatabasen,

8. fastställande av avgifter för utlämnade av uppgifter och handlingar från

socialförsäkringsdatabasen, om inte utlämnandet är avgiftsfritt till följd av
att det sker till en annan myndighet på grund av att det föreligger en sådan
skyldighet i lag eller förordning, och

3 Senaste lydelse 2009:556.

4 Senaste lydelse 2009:604.

5 Senaste lydelse 2004:914.

6 Senaste lydelse 2004:914.

background image

4

SFS 2009:1196

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

9. vilka särskilda åtgärder som Försäkringskassan och Pensionsmyndighe-

ten ska vidta för att kontrollera efterlevnaden av lagen (2003:763) om be-
handling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration.

Om föreskrifterna enligt första stycket avser uppgifter som faller under

Pensionsmyndighetens personuppgiftsansvar enligt 6 § lagen om behandling
av personuppgifter inom socialförsäkringens administration ska föreskrifter-
na beslutas i samråd med Pensionsmyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)