SFS 2009:1197 Förordning om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap

091197.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2006:942) om kris-

beredskap och höjd beredskap ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

Bilaga

1

Förteckning över samverkansområden och myndigheter som har
särskilt ansvar inom områdena

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1 Senaste lydelse 2008:1003.

Samverkans-
område

Myndigheter med särskilda
uppgifter inom samverkans-
områdena

Myndig-
het med
ansvar
enligt 11 §

Myndighet
med ansvar
enligt 18 §

Ekonomisk-
säkerhet

Finansinspektionen
Försäkringskassan
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Tullverket

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

SFS 2009:1197

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009