SFS 2009:1198 Förordning om ändring i förordningen (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån

091198.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:762) med
instruktion för Statistiska centralbyrån;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 15 § förordningen (2007:762) med instruktion

för Statistiska centralbyrån ska ha följande lydelse.

15 §

Bland de åtta ledamöter i Nämnden för konsumentprisindex som ut-

ses av myndigheten förordnas en efter förslag av Riksbanken, en efter för-
slag av Konjunkturinstitutet och en efter förslag av Försäkringskassan, Pen-
sionsmyndigheten och Socialstyrelsen. Av de övriga ledamöterna ska tre be-
sitta sådan vetenskaplig skicklighet att de sammantaget har kompetens inom
områdena nationalekonomi och statistik.

Bestämmelserna i första stycket gäller också ersättare för ledamöter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

SFS 2009:1198

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009