SFS 2009:1199 Förordning om ändring i förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

091199.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:780) med
instruktion för Skatteverket;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:780) med instruktion

för Skatteverket ska ha följande lydelse.

2 §

1

Skatteverket har till uppgift att

1. meddela föreskrifter om verkställighet av lag eller annan föreskrift en-

ligt särskilda bemyndiganden, och

2. genom sådana allmänna råd som avses i 1 § författningssamlingsförord-

ningen (1976:725) och uttalanden verka för lagenligheten, följdriktigheten
och enhetligheten vid rättstillämpningen inom verksamhetsområdet.

När Skatteverket meddelar föreskrifter och andra beslut ska verket även i

övrigt följa riksdagens och regeringens riktlinjer för att uppnå samordning,
rationalisering och enhetlighet vid arbetet inom verket.

När sådana uppgifter som avses i första stycket rör pensionsgrundande in-

komst, sköts uppgifterna av Pensionsmyndigheten enligt förordningen
(2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:1236.

SFS 2009:1199

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009