SFS 2009:1200 Förordning om ändring i förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

091200.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:975) om
uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt
socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:975) om uppgifts-

skyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 7 §, av följande ly-

delse.

1 §

Denna förordning innehåller närmare föreskrifter om vilka uppgifter

som Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, arbetslöshets-
kassorna, Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Pensionsmyndigheten ska
lämna till socialnämnden enligt 11 kap. 11–11

b §§ socialtjänstlagen

(2001:453).

7 §

Socialnämnden har rätt att hos Pensionsmyndigheten ta del av följande

uppgifter om enskilda:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. att en anmälan eller ansökan om förmån, ersättning eller annat stöd har

lämnats in,

3. vilken förmån, ersättning eller annat stöd som har beviljats,
4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning en förmån, ersättning

eller annat stöd utges eller har utgetts,

5. vilket belopp som har betalats ut, och
6. datum för utbetalning.
Om det finns skäl för det ska Pensionsmyndigheten på eget initiativ lämna

uppgifter som avses i första stycket till socialnämnden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

SFS 2009:1200

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009