SFS 2009:1201 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

091201.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:93) med
instruktion för Finansinspektionen;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (2009:93) med instruktion

för Finansinspektionen ska ha följande lydelse.

17 §

Myndigheten får meddela föreskrifter i fråga om avvikelser och be-

sluta om undantag i enskilda fall som avses i 11 § lagen (1998:710) med
vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringen vägnar

ANDERS BORG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

SFS 2009:1201

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009