SFS 2009:1202 Förordning om ändring i förordningen (2009:555) om uppgiftsskyldighet enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

091202.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:555) om
uppgiftsskyldighet enligt lagen (2008:307) om
kommunalt vårdnadsbidrag;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:555) om uppgifts-

skyldighet enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

dels att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 4 §, av följande ly-

delse.

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om vilka uppgifter som För-

säkringskassan, Pensionsmyndigheten och arbetslöshetskassorna ska lämna
till den kommunala nämnd (nämnden) som handlägger ärenden om
vårdnadsbidrag enligt 15 § lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbi-
drag.

2 §

Nämnden har rätt att hos Försäkringskassan ta del av följande uppgifter

om enskilda:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. att föräldrapenning med anledning av barnets födelse har betalats ut för

minst 250 hela dagar,

3. om en sådan ersättning som anges i 5 § första stycket 1 eller 3–6 lagen

(2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag betalas ut,

4. vilken ersättning enligt 3 som har beviljats, och
5. under vilken tidsperiod en ersättning enligt 3 betalas ut eller har betalats

ut.

Om det finns skäl för det ska Försäkringskassan på eget initiativ lämna

uppgifter som avses i första stycket.

4 §

Nämnden har rätt att hos Pensionsmyndigheten ta del av följande upp-

gifter om enskilda:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. om en sådan ersättning som anges i 5 § första stycket 7 och 8 lagen

(2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag betalas ut,

3. vilken ersättning enligt 2 som har beviljats, och
4. under vilken tidsperiod en ersättning enligt 2 betalas ut eller har betalats

ut.

SFS 2009:1202

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1202

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Om det finns skäl för det ska Pensionsmyndigheten på eget initiativ lämna

uppgifter som avses i första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)