SFS 2009:1203 Förordning om ändring i förordningen (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen

091203.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:602) med
instruktion för Inspektionen för
socialförsäkringen;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2009:602) med instruktion

för Inspektionen för socialförsäkringen ska ha följande lydelse.

2 §

Inspektionen för socialförsäkringen ska utöva systemtillsyn över och

utföra effektivitetsgranskning av den verksamhet som bedrivs av

1. Försäkringskassan,
2. Pensionsmyndigheten, i de delar som inte står under Finansinspektio-

nens tillsyn, och

3. Skatteverket, i de delar som avser beslut om pensionsgrundande in-

komst.

För Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten finns bestämmelser om

skyldighet att lämna uppgifter till Inspektionen för socialförsäkringen i 5 a §
förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialför-
säkringens administration. För Skatteverket finns motsvarande bestämmel-
ser i 7 b § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skattever-
kets beskattningsverksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

GÖRAN HÄGGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2009:1203

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009