SFS 2009:1204 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

091204.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1266) med
instruktion för Försvarsmakten;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 1–3 §§ förordningen (2007:1266) med instruk-

tion för Försvarsmakten och bilaga 1 till förordningen ska ha följande ly-
delse.

1 §

Försvarsmakten ska upprätthålla och utveckla ett militärt försvar.

Grunden för detta ska vara förmågan till väpnad strid.

2 §

Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige och främja svensk säker-

het genom insatser nationellt och internationellt. Försvarsmakten ska kunna
upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet samt värna Sveri-
ges suveräna rättigheter och nationella intressen utanför det svenska territo-
riet.

Försvarsmakten ska med myndighetens befintliga förmåga och resurser

kunna lämna stöd till civil verksamhet.

Försvarsmakten ska kunna utföra uppgifterna enligt första stycket själv-

ständigt, men även i samverkan med andra myndigheter, länder och organi-
sationer.

Verksamhetsuppgifter

3 §

Utöver vad som följer av 1 och 2 §§ ska Försvarsmakten

särskilt

1. bedriva verksamhet enligt 1 § lagen (2000:130) om försvarsunderrättel-

severksamhet,

2. leda och bedriva militär säkerhetstjänst,
3. leda och samordna signalskyddstjänsten, inklusive arbetet med säkra

kryptografiska funktioner som är avsedda att skydda skyddsvärd informa-
tion,

4. biträda Regeringskansliet i frågor som rör kryptoverksamhet och annan

signalskyddsverksamhet,

5. kunna verka för att förebygga och hantera konflikter genom att lämna

stöd till säkerhetsfrämjande samarbete och till humanitär verksamhet,

6. ansvara för att samla in, bearbeta och lämna Kustbevakningen sjöläges-

information sammanställd för civila behov,

7. stödja svensk försvarsindustri genom exportfrämjande verksamhet

inom ramen för gällande riktlinjer för svensk krigsmaterielexport,

SFS 2009:1204

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1204

8. genomföra perspektivstudier som underlag för beslut om Försvars-

maktens långsiktiga inriktning,

9. medverka i statsceremonier, och
10. vid behov sammankalla cheferna för andra myndigheter m.fl. med

uppgifter inom totalförsvaret för informationsutbyte.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

Bilaga 1

1

Organisationsenheter i Försvarsmaktens grundorganisation

1 Senaste lydelse 2009:609. Ändringen innebär bl.a. att ordet ”Försvarsmusikcentrum”
tagits bort ur förteckningen.

Benämning

Lokalisering

Anmärkning

LEDNING

Högkvarteret
(HKV)

Stockholm

FÖRBAND

Livgardet
(LG)

Upplands-Bro/
Kungsängen

Swedint
Försvarsmusiken
Livgardesgruppen i Stockholm
Dalregementsgruppen i Falun
Gävleborgsgruppen i Gävle

Norrbottens regemente
(I 19)

Boden

Försvarsmaktens vinterenhet i
Boden och Arvidsjaur
Västernorrlandsgruppen
i Härnösand
Fältjägargruppen i Östersund
Västerbottensgruppen i Umeå
Norrbottensgruppen i Boden
Lapplandsjägargruppen
i Kiruna

background image

3

SFS 2009:1204

SKOLOR OCH
CENTRUM

Militärhögskolan
Karlberg (MHS K)

Solna

Försvarsmedicincentrum
(FömedC)

Göteborg

Elfsborgsgruppen i Göteborg

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009