SFS 2009:1205 Förordning om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762);

091205.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fastighetsbildningskungörelsen
(1971:762);

utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om fastighetsbildningskungörelsen

(1971:762)

dels att 25 och 26 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 6 § ska lyda ”Protokoll, dagbok och aktbild-

ning”.

25 §

1

Om lantmäterimyndigheten meddelar ett tillståndsbeslut eller ett så-

dant fastighetsbildningsbeslut som får överklagas särskilt och om läns-
styrelsen får överklaga beslutet enligt 15 kap. 8 § fastighetsbildningslagen
(1970:988), ska en kopia av beslutet genast och senast inom en vecka sändas
till länsstyrelsen. Detta gäller dock inte om en kopia av beslutet har lämnats
till länsstyrelsen enligt 24 § första stycket.

En uppgift om fastighetsbildnings-, fastighetsbestämnings- eller gräns-

utmärkningsbeslut får föras in i fastighetsregistrets allmänna del trots att för-
rättningen inte är avslutad. Om beslutet i ett sådant fall har överklagats i viss
del, ska lantmäterimyndigheten, sedan registreringsfrågan har handlagts, ge-
nast sända akten till domstolen.

26 §

2

Om en avslutad förrättning har överklagats, ska lantmäterimyndig-

heten, sedan eventuella registreringsfrågor har handlagts, genast sända för-
rättningsakten till fastighetsdomstolen.

Sedan uppgifter om fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild

gränsutmärkning har förts in i fastighetsregistret, ska lantmäterimyndigheten
skyndsamt underrätta den nämnd som avses i 18 a § om åtgärden.

När ett förordnande om inbetalning enligt 5 kap. 16 § fastighetsbild-

ningslagen (1970:988) har vunnit laga kraft, ska lantmäterimyndigheten sän-
da en kopia av förordnandet till Lantmäteriet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

1 Senaste lydelse 2004:391.

2 Senaste lydelse 2008:679.

SFS 2009:1205

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1205

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mikael Gulliksson
(Justitiedepartementet)