SFS 2009:1206 Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister;

091206.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:308) om
fastighetsregister;

utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2000:308) om fastighetsre-

gister ska ha följande lydelse.

3 §

I allmänna delen ska redovisas

1. fastigheter och samfälligheter,
2. koordinater,
3. planer m.m.,
4. kvarter,
5. gemensamhetsanläggningar m.m., samt
6. registerkarta (registerkarta som förs med automatiserad behandling).
Registerkarta som med stöd av 30 § fastighetsbildningskungörelsen

(1971:762) förs manuellt ingår inte i fastighetsregistret.

Kvarter ska redovisas endast om kommunen begär det.
En uppgift om fastighetsbildning, fastighetsbestämning, särskild gräns-

utmärkning eller ledningsrätt anses införd i allmänna delen, när uppgiften
har förts in enligt 21 §. En uppgift om åtgärd enligt anläggningslagen
(1973:1149) anses införd i allmänna delen, när uppgiften har förts in enligt
21 eller 35 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mikael Gulliksson
(Justitiedepartementet)

SFS 2009:1206

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009