SFS 2009:1207 Förordning om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar;

091207.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter
vid lantmäteriförrättningar;

utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1995:1459) om avgifter vid

lantmäteriförrättningar ska ha följande lydelse.

2 §

1

Med förrättning avses i denna förordning även godkännande av över-

enskommelser enligt 43 § anläggningslagen (1973:1149), registrering av an-
delstal enligt 24 a § anläggningslagen och frigörande av fastighetstillbehör
enligt 12 a § ledningsrättslagen (1973:1144).

Taxeavgift som beslutas med stöd av denna förordning ska även avse lant-

mäterimyndighetens kostnader för registrering av förrättningar.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden om återställande som

har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2003:1192.

SFS 2009:1207

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009