SFS 2009:1208 Förordning om ändring i mätningskungörelsen (1974:339)

091208.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i mätningskungörelsen (1974:339);

utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver att 2 § mätningskungörelsen (1974:339)

1 ska upp-

höra att gälla.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Den upphävda paragrafen gäller fortfarande för ärenden om återställan-

de som har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse av 2 § 2008:695.

SFS 2009:1208

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009