SFS 2009:1209 Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2010

091209.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om uppräkningsfaktorer vid beräkning av
preliminära kommunalskattemedel för 2010;

utfärdad den 24 september 2009.

Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer ska användas vid

beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2010 enligt 4 § lagen
(1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår

Uppräkningsfaktor

2009

1,011

2010

1,006

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

SFS 2009:1209

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009