SFS 2009:1210 Lag om ändring i miljöbalken

091210.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 33 kap.2 miljöbalken ska upphöra

att gälla vid utgången av år 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2008/09:217, bet. 2009/10:MJU6, rskr. 2009/10:26.

2 Senaste lydelse av 33 kap. 3 § 2003:781.

SFS 2009:1210

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009