SFS 2009:1211 Förordning om upphävande av förordningen (1998:1473) om miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring

091211.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1998:1473) om
miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att förordningen (1998:1473) om miljöskadeför-

säkring och saneringsförsäkring ska upphöra att gälla vid utgången av år
2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2009:1211

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009