SFS 2009:1212 Förordning om ändring i förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

091212.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:209) om
producentansvar för elektriska och elektroniska
produkter;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver

1 att 4, 11 och 19 §§ förordningen (2005:209) om

producentansvar för elektriska och elektroniska produkter ska ha följande ly-
delse.

4 §

I denna förordning avses med

direktiv 2002/96/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG

av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska el-
ler elektroniska produkter (WEEE)

2, senast ändrat genom Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2008/112/EG

3,

sälja på distans: sälja en produkt till en användare i ett annat land enligt

avtal som, genom kommunikation som uteslutande sker på distans, träffas
direkt med användaren och denne användare enligt motsvarande bestämmel-
ser i det andra landet inte är att anse som producent,

hushållsprodukter: sådana elektriska och elektroniska produkter som ty-

piskt sett förekommer i hushåll och därför kan förväntas bli hushållsavfall,

förbehandling: sådan behandling som avses i 24 § avfallsförordningen

(2001:1063),

insamlingssystem: system som en producent upprätthåller eller är ansluten

till och dit avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter kan
lämnas för att på producentens vägnar transporteras bort och återvinnas eller
bortskaffas,

energiåtervinning: användning av avfallsmaterial för att ta vara på den en-

ergi som finns i materialet,

materialåtervinning: upparbetning av avfallsmaterial för annan använd-

ning än återanvändning eller energiåtervinning,

farliga ämnen och preparat: alla ämnen eller preparat som ska anses far-

liga enligt rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning
av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märk-
ning av farliga ämnen

4, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2009/

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om
avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)
(EUT L 37, 13.2.2003, s. 24, Celex 32002L0096).

2 EUT L 37, 13.2.2003, s. 24 (Celex 32002L0096).

3 EUT L 345, 23.12.2008, s. 68 (Celex 32008L0112).

4 EGT 196, 16.8.1967, s. 1 (Celex 31967L0548).

SFS 2009:1212

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1212

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

6/EG

5, eller Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av den 31

maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar
om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat

6, senast

ändrat genom Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008

7.

11 §

En producent som säljer elektriska och elektroniska produkter i Sve-

rige eller på distans till ett annat land i Europeiska unionen ska se till att pro-
dukterna är märkta med

1. den symbol som visas i bilaga 2 till denna förordning,
2. uppgift som visar att produkterna har släppts ut på den gemensamma

marknaden efter den 12 augusti 2005, och

3. de uppgifter som behövs för att identifiera den ansvarige producenten.
Om det behövs på grund av produktens storlek eller funktion ska den sym-

bol som avses i första stycket 1 i stället finnas på produktens förpackning, i
skriftlig bruksanvisning och garantiinformation som följer med produkten.

19 §

En producent ska för de elektriska och elektroniska produkter som

producenten säljer i Sverige eller på distans till ett annat land i Europeiska
unionen lämna de upplysningar om var i produkterna det kan finnas farliga
ämnen eller preparat samt om produkternas innehåll och sammansättning i
övrigt som från miljö- eller hälsosynpunkt behövs för att underlätta under-
håll, uppgradering, reparation, återanvändning, förbehandling, materialåter-
vinning, energiåtervinning och bortskaffande av hela eller delar av dem.

Producenten ska fullgöra sin upplysningsskyldighet genom att se till att

upplysningarna senast ett år efter försäljningen finns tillgängliga för dem
som yrkesmässigt hanterar avfall som utgörs av elektriska och elektroniska
produkter samt andra som kan antas vilja återanvända sådana produkter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

5 EUT L 36, 5.2.2009, s. 15 (Celex 32009L0006).

6 EGT L 200, 30.7.1999, s. 1 (Celex 31999L0045).

7 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).