SFS 2009:1213 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

091213.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i avfallsförordningen (2001:1063);

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om avfallsförordningen (2001:1063)

dels att 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 42 a §, av följande

lydelse.

4 §

2

I denna förordning avses med

farligt avfall: sådant avfall som är markerat med en asterisk (*) i bilaga 2

till denna förordning eller annat avfall som har en eller flera av de egenska-
per som anges i bilaga 3 till denna förordning,

brännbart avfall: sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det

att förbränningsprocessen startat,

organiskt avfall: sådant avfall som innehåller organiskt kol, exempelvis

biologiskt avfall och plastavfall,

insamling av avfall: uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vi-

dare transport,

återvinning av avfall: förfaranden som anges i bilaga 4 till denna förord-

ning,

bortskaffande av avfall: förfaranden som anges i bilaga 5 till denna för-

ordning,

deponering: bortskaffningsförfarande som innebär att avfall läggs på en

deponi, och

direktiv 2002/96/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG

av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska el-
ler elektroniska produkter (WEEE)

3, senast ändrat genom Europaparlamen-

tets och rådets direktiv 2008/112/EG

4.

42 a §

I fråga om hantering av avfall som utgörs av elektriska eller elekt-

roniska produkter får Naturvårdsverket meddela föreskrifter om skyldighet
för den som bedriver en verksamhet som avses i 24 eller 42 § att, utöver det
som följer av 42 §, föra anteckningar som gör det möjligt att bedöma hur

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om
avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)
(EUT L 37, 13.2.2003, s. 24, Celex 32002L0096).

2 Senaste lydelse 2005:211.

3 EUT L 37, 13.2.2003, s. 24 (Celex 32002L0096).

4 EUT L 345, 23.12.2008, s. 68 (Celex 32008L0112).

SFS 2009:1213

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1213

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

hanteringen bidrar till att nå de mål som anges i bilaga 3 till förordningen
(2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)