SFS 2009:1214 Förordning med instruktion för Statens skolverk

091214.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens skolverk;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Statens skolverk är förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsen-

det och för den av det allmänna anordnade förskoleverksamheten och skol-
barnsomsorgen i den utsträckning något annat inte är föreskrivet.

Myndigheten ska genom sin verksamhet främja att alla barn, elever och

vuxenstuderande får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksam-
het av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska bidra till goda förut-
sättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresul-
tat för elever och vuxenstuderande.

Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna förordning

eller av andra särskilda bestämmelser eller särskilda beslut.

Uppföljning och utvärdering

2 §

Myndigheten ska följa upp och utvärdera skolväsendet, förskoleverk-

samheten och skolbarnsomsorgen. Myndigheten ska rapportera till rege-
ringen i de frågor som dessa uppgifter kan ge upphov till. Uppföljningen och
utvärderingen ska öka kunskapen om hur verksamheterna utvecklats i för-
hållande till de nationella målen.

Myndigheten ska sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete med

uppföljning och utvärdering.

Styrning

3 §

Myndigheten ska se över kursplaner och betygskriterier samt ansvara

för nationella prov. Myndigheten ska rapportera till regeringen i de frågor
som dessa uppgifter kan ge upphov till.

Myndigheten ska utforma styrdokument som är tydliga och kan förstås av

berörda målgrupper för att bidra till en likvärdig bedömning och ökad mål-
uppfyllelse.

SFS 2009:1214

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1214

Utveckling

4 §

Myndigheten ska stödja kommuner och andra huvudmän i deras utbild-

ningsverksamhet samt bidra till att förbättra deras förutsättningar att arbeta
med utveckling av verksamheten för ökad måluppfyllelse genom att

1. stödja och svara för nationellt prioriterad fortbildning och annan kom-

petensutveckling för personal,

2. sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning, och
3. svara för andra nationella utvecklingsinsatser inom prioriterade områ-

den.

Hantering av statliga stöd och bidrag

5 §

Myndigheten ska administrera statliga stöd och bidrag enligt särskilda

bestämmelser eller särskilda beslut. Myndigheten ska också följa upp de
verksamheter som har fått statliga stöd och bidrag.

Andra uppgifter

6 §

Myndigheten ska ansvara för officiell statistik enligt förordningen

(2001:100) om den officiella statistiken.

7 §

Myndigheten ska ansvara för den statliga befattningsutbildningen för

rektorer m.fl.

8 §

Myndigheten ska ansvara för de nationella råden för yrkesprogrammen

i gymnasieskolan.

9 §

Myndigheten ska informera och sprida kunskap om verksamhetsområ-

det både i och utanför Sverige.

10 §

Myndigheten ska

1. ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) för handikappfrågor med anknyt-

ning till sitt verksamhetsområde och – i den mån det inte är en uppgift för
Specialpedagogiska skolmyndigheten – inom ramen för detta ansvar vara
samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter,

2. ansvara för frågor inom ramen för sitt verksamhetsområde som rör

nyanlända personer, och

3. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet inom sitt verksamhets-

område.

Myndigheten ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt första stycket

3 rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och sam-
råda med rådet om vilken rapportering som behövs.

11 §

Myndigheten ska ansvara för uppgifter som följer av konventionen

med stadga för Europaskolorna (SÖ 2002:60).

background image

3

SFS 2009:1214

Arbetets bedrivande

12 §

Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv och perspekti-

vet mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

Myndigheten ska också i sin verksamhet ta särskild hänsyn till barns bästa

enligt konventionen om barnets rättigheter.

Samverkan

13 §

Myndigheten ska samverka med Statens skolinspektion och Special-

pedagogiska skolmyndigheten i syfte att nå de utbildnings- och handikappo-
litiska målen inom skolområdet.

Ledning

14 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

15 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio

ledamöter.

Anställningar och uppdrag

16 §

Generaldirektören är myndighetschef.

17 §

Vid myndigheten finns en överdirektör.

Personalansvarsnämnd

18 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

19 §

Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228)

och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

20 §

Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och tjänster som avses

i 4 § första stycket 1–6 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den
begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010, då förordningen

(2008:612) med instruktion för Statens skolverk ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009