SFS 2009:1215 Förordning med instruktion för Statens skolinspektion

091215.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens skolinspektion;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Statens skolinspektion ska genom granskning av huvudmän och verk-

samheter verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande får tillgång till
en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg mil-
jö.

Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling

och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna och de vuxenstu-
derande.

Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna förordning

eller av andra särskilda bestämmelser eller särskilda beslut.

Tillsyn och kvalitetsgranskning

2 §

Myndigheten ska löpande granska kvaliteten i skolväsendet, förskole-

verksamheten och skolbarnsomsorgen. Myndigheten ska också ha tillsyn
enligt 3 §.

Kvalitetsgranskningen och den tillsyn som utövas löpande ska genom-

föras med utgångspunkt i en behovsanalys.

3 §

Myndigheten ska ha tillsyn över

1. det offentliga skolväsendet samt den förskoleverksamhet och skol-

barnsomsorg som anordnas av det allmänna,

2. kommunernas uppföljningsverksamhet som omfattas av 1 kap. 18 §

skollagen (1985:1100),

3. hur kommunerna fullgör sitt tillsynsansvar i fråga om verksamhet som

avses i 2 a kap. 13 § och 2 b kap. 6 § skollagen,

4. kommunernas skyldighet att se till att skolpliktiga barn får föreskriven

utbildning,

5. utbildning vid sådana skolor med enskild huvudman (fristående skolor)

som avses i 9 kap. skollagen,

6. utbildning vid riksinternatskolor,
7. utbildning vid särskilda ungdomshem enligt lagen (1990:52) med sär-

skilda bestämmelser om vård av unga,

SFS 2009:1215

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1215

8. särskild undervisning enligt 10 kap. 3 § skollagen för skolpliktiga

elever på sjukhus eller motsvarande,

9. kommunernas handläggning av frågor enligt 10 kap. 4 § skollagen, och
10. vissa andra utbildningar och verksamheter i den omfattning som följer

av särskilda bestämmelser eller särskilda beslut.

4 §

Om myndigheten vid sin tillsyn enligt 3 § finner anledning att uttala

kritik som rör åtgärder mot kränkande behandling, ska barn- och elevombu-
det informeras om detta innan ärendet slutligt avgörs. Om barn- och elevom-
budet meddelar att ombudet har för avsikt att fortsätta handläggningen av
ärendet i syfte att tillvarata ett barns eller en elevs enskilda rätt enligt
14 a kap. skollagen (1985:1100), ska en anmärkning om detta tas med i
beslutet.

5 §

Myndigheten ska sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete

med tillsyn och kvalitetsgranskning. Myndigheten ska lämna en redovisning
av resultaten till de granskade verksamheterna.

Tillståndsprövning

6 §

Myndigheten prövar ärenden om godkännande och rätt till bidrag samt

om återkallande av godkännande och återkallande av rätt till bidrag i vissa
fall enligt 2 b kap. skollagen (1985:1100) och enligt 9 kap. samma lag.

Myndigheten ska följa upp ett beslut om godkännande eller rätt till bidrag

i nära anslutning till att beslutet fattats. Myndigheten ska även sprida kun-
skap om vad som krävs för att börja bedriva en sådan verksamhet som avses
i 2 b kap. 6 § och 9 kap. skollagen.

Arbetets bedrivande

7 §

Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv och perspektivet

mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

Myndigheten ska också i sin verksamhet ta särskild hänsyn till barns bästa

enligt konventionen om barnets rättigheter.

Samverkan

8 §

Myndigheten ska samverka med Statens skolverk och Specialpedago-

giska skolmyndigheten i syfte att nå de utbildnings- och handikappolitiska
målen inom skolområdet.

Ledning

9 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

10 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio

ledamöter.

background image

3

SFS 2009:1215

Organisation

Skolväsendets överklagandenämnd

11 §

Myndigheten ska upplåta lokaler och ansvara för att kansligöromål,

föredragning av ärenden, ekonomiadministration och därmed samman-
hängande uppgifter utförs åt Skolväsendets överklagandenämnd i den
omfattning som behövs.

Barn- och elevombudet

12 §

Inom myndigheten ska det finnas ett ombud för barn och elever som

benämns barn- och elevombudet.

Inom myndigheten ska det finnas ett kansli för barn- och elevombudet

som ansvarar för kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed sam-
manhängande uppgifter i den omfattning som behövs.

13 §

Barn- och elevombudet ska

1. utföra de uppgifter som enligt 14 a kap. skollagen (1985:1100) ska

ombesörjas av myndigheten när det gäller att tillvarata barns och elevers
enskilda rätt,

2. ta initiativ till eller medverka i utbildnings- och informationsverksam-

het som rör 14 a kap. skollagen samt genom rådgivning och upplysning för-
klara hur bestämmelserna förhåller sig till diskrimineringslagen (2008:567),
och

3. upprätthålla kontakter med Diskrimineringsombudsmannen, kommu-

ner, andra myndigheter, elevorganisationer och andra organisationer vars
verksamheter rör kränkande behandling.

14 §

Barn- och elevombudet ska i sitt arbete enligt 13 § 1 beakta myndig-

hetens tillsyn enligt 3 §.

Om barn- och elevombudet i sitt arbete enligt 13 § 1 får uppgifter som kan

ha betydelse för tillsynen enligt 3 §, ska berörd enhet inom myndigheten
informeras om detta. Barn- och elevombudet ska så snart som möjligt med-
dela om ombudet avser att fortsätta handläggningen av ett ärende som
ombudet informerats om enligt 4 § eller inte.

15 §

Barn- och elevombudet får bestämma att någon annan tjänsteman vid

ombudets kansli får utföra ombudets arbetsuppgifter när denne är förhindrad
att göra det.

Barn- och elevombudet får ge i uppdrag åt ett ombud att föra talan i en

tvist enligt 14 a kap. 14 § skollagen (1985:1100).

Anställningar och uppdrag

16 §

Generaldirektören är myndighetschef.

17 §

Vid myndigheten finns en överdirektör.

18 §

Barn- och elevombudet anställs av regeringen. Anställningen får

begränsas att gälla längst till och med en viss tidpunkt.

background image

4

SFS 2009:1215

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Personalansvarsnämnd

19 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

20 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Avgifter

21 §

Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och tjänster som avses

i 4 § första stycket 1�6 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den
begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010, då förordningen

(2008:613) med instruktion för Statens skolinspektion ska upphöra att gälla.

2. Myndigheten ska ha tillsyn över sådan visstidsutbildning vid resurscen-

ter som anordnas för elever som avses i punkten 2 i ikraftträdande- och över-
gångsbestämmelserna till lagen (2008:403) om ändring i skollagen
(1985:1100).

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)