SFS 2009:1216 Förordning med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

091216.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Specialpedagogiska
skolmyndigheten;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska verka för att alla barn, elever

och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig
utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö.

Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling

och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna och de vuxenstu-
derande.

Myndigheten ansvarar för specialpedagogiskt stöd och för utbildning i

specialskolan. Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna
förordning eller av andra särskilda bestämmelser eller särskilda beslut.

Specialpedagogiskt stöd

2 §

Myndigheten ska i specialpedagogiska frågor som rör barn, ungdomar

och vuxna med funktionsnedsättning ge råd och stöd till huvudmän med
ansvar för

1. förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,
2. utbildning inom det offentliga skolväsendet,
3. sådana fristående skolor som står under statlig tillsyn enligt 9 kap. skol-

lagen (1985:1100),

4. sådan utbildning som avses i 10 kap. 1 och 2 §§ skollagen, och
5. utbildning som motsvarar förskoleklassen och som inte bedrivs av en

godkänd fristående skola.

3 §

Myndigheten ska vad gäller de verksamheter som avses i 2 §

1. anordna och medverka i kompetensutveckling, och
2. bedriva och medverka i specialpedagogisk utvecklingsverksamhet.

4 §

Myndigheten ska bistå de huvudmän som svarar för verksamheten med

särskilda omvårdnadsinsatser för elever som går en sådan Rh-anpassad
utbildning som avses i 5 kap. skollagen (1985:1100) med administrativa
tjänster i samband med att hemkommuner och hemlandsting betalar ersätt-
ning för vissa kostnader för eleverna till dessa huvudmän enligt 5 kap. 31 a §
skollagen.

SFS 2009:1216

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1216

5 §

Myndigheten ska erbjuda specialpedagogisk utredning inom resurscen-

ter för

1. barn och ungdomar med synskada samt barn och ungdomar med syn-

skada och ytterligare funktionsnedsättning,

2. barn och ungdomar med grav språkstörning,
3. döva eller hörselskadade barn och ungdomar som också är utvecklings-

störda, och

4. barn och ungdomar som är dövblindfödda.
Utredning får vid behov även omfatta barn som inte har börjat i de verk-

samheter som avses i 2 och 9 §§.

I verksamheten vid ett resurscenter ska det ingå att informera och utbilda

lärare, annan personal samt vårdnadshavare.

Anpassade läromedel

6 §

Myndigheten ska vad gäller de verksamheter som avses i 2 § främja

och informera om tillgången till anpassade läromedel för barn, ungdomar
och vuxna med funktionsnedsättning. Myndigheten får utveckla, anpassa,
framställa och distribuera sådana läromedel i den utsträckning behoven inte
kan tillgodoses på den kommersiella läromedelsmarknaden.

Utbildning i specialskolan

7 §

Myndigheten är den styrelse för specialskolan som avses i 7 kap. 5 §

skollagen (1985:1100).

8 §

Myndigheten ska särskilt verka för en ökad måluppfyllelse i special-

skolan och i övrigt utveckla utbildningens kvalitet. Myndigheten ska även
etablera och upprätthålla kontakt med elevernas hemkommuner.

Myndigheten ska erbjuda eleverna i specialskolan ett elevhemsboende

med hög kvalitet och goda förutsättningar för en aktiv fritid.

9 §

Myndigheten ska bedriva undervisning för barn och ungdomar som

avses i

1. punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

(2008:403) om ändring i skollagen (1985:1100), eller

2. punkterna 2, 3, 7 och 8 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

till lagen (1999:886) om ändring i skollagen.

Hantering av statliga stöd och bidrag

10 §

Myndigheten ska administrera statliga stöd och bidrag enligt särskilda

bestämmelser eller särskilda beslut. Myndigheten ska också följa upp och
utvärdera de insatser för vilka statliga stöd och bidrag har lämnats.

Andra uppgifter

11 §

Myndigheten ska erbjuda teckenspråksutbildning för syskon till döva

eller hörselskadade barn och barn till döva eller hörselskadade föräldrar.

background image

3

SFS 2009:1216

12 §

Myndigheten ska sprida information till och aktivt arbeta för att göra

sin verksamhet känd för sådana huvudmän som avses i 2 §, deras personal,
elever, andra studerande och vårdnadshavare.

13 §

Myndigheten ska bedriva verksamhet inom Europeiska byrån för

utveckling av undervisning för elever med behov av särskilt stöd, European
Agency for Development in Special Needs Education.

Arbetets bedrivande

14 §

Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv och perspekti-

vet mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

Myndigheten ska också i sin verksamhet ta särskild hänsyn till barns bästa

enligt konventionen om barnets rättigheter.

Samverkan

15 §

Myndigheten ska samverka med Statens skolverk, Statens skolinspek-

tion samt andra myndigheter med ansvar för handikappfrågor i syfte att nå
de utbildnings- och handikappolitiska målen inom skolområdet.

Myndigheten ska samråda med de organisationer som företräder personer

med funktionsnedsättning.

Ledning

16 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

17 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio

ledamöter.

Organisation

18 §

Det ska finnas en rektor för

1. varje skolenhet, och
2. ledningen av utbildningen för sådana barn och ungdomar som avses i

9 §.

Beslutande organ

19 §

Inom myndigheten finns det ett särskilt beslutsorgan som benämns

nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning.
Nämnden ska

1. fullgöra de uppgifter som enligt 3 kap. 4 § skollagen (1985:1100) ålig-

ger huvudmannen för specialskolan, och

2. pröva frågor om intagning till Rh-anpassad utbildning vid vissa gymna-

sieskolor och andra frågor om rätt till sådan utbildning enligt 5 kap. 28 §
skollagen.

20 §

Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbild-

ning består av en ordförande samt minst sex och högst tio andra ledamöter. I

background image

4

SFS 2009:1216

nämnden ska det finnas företrädare för grundskolan, gymnasieskolan, sär-
skolan och specialskolan samt för personer med rörelsehinder.

21 §

Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbild-

ning är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna
är närvarande.

22 §

Om ett ärende är så brådskande att nämnden för mottagande i special-

skolan och för Rh-anpassad utbildning inte hinner sammanträda för att
behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföranden och
de andra ledamöterna.

Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får ordföranden ensam

avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med
nämnden.

23 §

Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbild-

ning ansvarar för sina beslut.

Nämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning.

24 §

Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att nämnden för

mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning tilldelas medel
och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs
författningsenligt och effektivt samt att den redovisas på ett tillförlitligt sätt.

�rendenas handläggning

25 §

Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i ett

enskilt fall besluta att ordföranden i nämnden för mottagande i specialskolan
och för Rh-anpassad utbildning får avgöra ärenden enligt 19 § som är av det
slaget att de inte behöver avgöras av nämnden.

26 §

�rendena ska avgöras efter föredragning.

Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i ett

enskilt fall besluta att ärenden som avgörs enligt 25 § inte behöver föredras.

Anställningar och uppdrag

27 §

Generaldirektören är myndighetschef.

28 §

Ordföranden och övriga ledamöter i nämnden för mottagande i spe-

cialskolan och för Rh-anpassad utbildning utses av myndigheten för en
bestämd tid. Nämnden utser inom sig en vice ordförande.

Behörighet till vissa anställningar

29 §

Behörig som rektor enligt 18 § 2 är den som uppfyller kraven i 2 kap.

2 § skollagen (1985:1100).

30 §

Vid anställning av lärare vid resurscentren ska 2 kap. 3, 4 och 5 §§

skollagen (1985:1100) tillämpas.

background image

5

SFS 2009:1216

31 §

I 9 kap. specialskoleförordningen (1995:401) finns bestämmelser om

personal i specialskolan.

Personalansvarsnämnd

32 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

33 §

Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228)

och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

34 §

Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och tjänster som avses

i 4 § första stycket 1�6 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den
begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

�verklagande

35 §

Myndighetens beslut i fråga om fördelning av bidrag får inte överkla-

gas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010, då förordningen

(2008:390) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten ska
upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009