SFS 2009:1217 Förordning om ändring i specialskoleförordningen (1995:401)

091217.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i specialskoleförordningen (1995:401);

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 § specialskoleförordningen (1995:401)

ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

1

I 7 § förordningen (2009:1216) med instruktion för Specialpedago-

giska skolmyndigheten anges att Specialpedagogiska skolmyndigheten är
den styrelse för specialskolan som avses i 7 kap. 5 § skollagen (1985:1100).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:391.

SFS 2009:1217

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

;