SFS 2009:1218 Förordning om ändring i automatspelsförordningen (2004:1062)

091218.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i automatspelsförordningen
(2004:1062);

utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver

1 att det i automatspelsförordningen (2004:1062)

ska införas två nya paragrafer, 3 a och 3 b §§, av följande lydelse.

3 a §

När det gäller sådana handlingar som avses i 3 §, eller om Lotteriin-

spektionen annars begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller annan
liknande handling som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska Lotte-
riinspektionen godta motsvarande handling från en annan stat inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock begära en icke-
auktoriserad översättning av handlingen till svenska.

3 b §

I ett ärende om tillstånd ska ett beslut meddelas av Lotteriinspektio-

nen inom två månader efter det att en fullständig ansökan kom in till myn-
digheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får hand-
läggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två månader. Sö-
kanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan
den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestäm-

melser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullstän-
dig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas en-

dast i fråga om ärenden som har inletts hos Lotteriinspektionen efter ikraft-
trädandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex
32006L0123).

SFS 2009:1218

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009