SFS 2009:1219 Förordning om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

091219.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i lotteriförordningen (1994:1451);

utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om lotteriförordningen (1994:1451)

dels att nuvarande 2 a § ska betecknas 2 c §,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 2 a och 2 b §§,

av följande lydelse.

2 a §

Om Lotteriinspektionen i ett ärende om tillstånd att anordna spel på

varuspelsautomater enligt 25 § lotterilagen (1994:1000) begär att sökanden
ska ge in certifikat, intyg eller annan liknande handling som visar att ett visst
tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande handling från
en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten
får dock begära en icke-auktoriserad översättning av handlingen till svenska.

2 b §

I ett ärende om tillstånd att anordna spel på varuspelsautomater en-

ligt 25 § lotterilagen (1994:1000) ska ett beslut meddelas av Lotteriinspek-
tionen inom två månader efter det att en fullständig ansökan kom in till myn-
digheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får
handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två månader.
Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs
innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestäm-

melser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullstän-
dig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas en-

dast i fråga om ärenden som har inletts hos Lotteriinspektionen efter ikraft-
trädandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex
32006L0123).

SFS 2009:1219

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009