SFS 2009:1220 Förordning om ändring i förordningen (1995:268) om samordning av statlig tjänstepension med vissa pensioner till riksdagens ledamöter och företrädare i Europaparlamentet

091220.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:268) om
samordning av statlig tjänstepension med vissa
pensioner till riksdagens ledamöter och företrädare
i Europaparlamentet;

utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:268) om samord-

ning av statlig tjänstepension med vissa pensioner till riksdagens ledamöter
och företrädare i Europaparlamentet

1

dels att rubriken till förordningen samt 2, 5, 6, 9, 11 och 12 §§ ska ha föl-

jande lydelse,

dels att rubriken närmast före 4 § ska lyda ”Samordning av egenpension

eller motsvarande före 65 års ålder och av förmånsbestämd nettopension”,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande ly-

delse.

Förordning om samordning av statlig tjänstepension med vissa
pensioner till riksdagens ledamöter och ledamöter av
Europaparlamentet

2 §

2

I förordningen avses med

riksdagspension – pension enligt lagen (1994:1065) om ekonomiska vill-

kor för riksdagens ledamöter, egenpension enligt motsvarande äldre författ-
ningar eller pension enligt lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges le-
damöter av Europaparlamentet,

ledamotspension – egenpensionsförmåner enligt Europaparlamentets be-

slut nr 2005/684/EG, Euratom av den 28 september 2005 om antagande av
Europaparlamentets ledamotsstadga

3,

tjänstepension – pension enligt statliga pensionsavtal eller pension eller

inkomstgaranti enligt andra statliga pensionsbestämmelser,

nettopension – tjänstepension som inte ska samordnas med en socialför-

säkringsförmån,

tjänstepensionsbelopp – pensionens eller inkomstgarantins normalbelopp

eller motsvarande belopp,

1 Senaste lydelse av

förordningens rubrik 1996:331
rubriken närmast före 4 § 1995:268.

2 Senaste lydelse 2003:59.

3 EUT L 262, 7.10.2005, s. 1 (Celex 32005Q0684).

SFS 2009:1220

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1220

tjänstetidsfaktor – förhållandet mellan den tid som får tillgodoräknas och

den tid som behövs för hel pension eller hel inkomstgaranti enligt tillämpliga
pensionsbestämmelser,

efterlevandepension – efterlevandepension enligt pensionsavtal för arbets-

tagare hos staten m.fl. (PA 03), enligt pensionsplan för arbetstagare hos sta-
ten m.fl. (PA-91) eller motsvarande äldre bestämmelse och enligt lagen
(1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter eller lagen
(1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet
eller efterlevandepension enligt Europaparlamentets beslut nr 2005/684/EG,
Euratom.

5 §

Om tjänstepensionen, men inte riksdagspensionen, är hel, minskas

tjänstepensionen med det belopp som skulle ha gällt om den beräknats med
tillämpning av riksdagspensionens och ledamotspensionens sammanlagda
tjänstetidsfaktorer. Minskningen får dock inte vara större än riksdagspensio-
nen eller ledamotspensionen eller dessa pensioners sammanlagda belopp.

6 §

Om tjänstepensionen är avkortad minskas den med det belopp som

skulle ha gällt om den beräknats enligt en tjänstetidsfaktor som motsvarar
den del av de sammanlagda tjänstetidsfaktorerna som överstiger talet 1.

Minskningen enligt första stycket får dock inte vara större än att summan

av pensionerna, inklusive eventuell samtidig rätt till annan tidigare intjänad
kommunal eller privat pensionsförmån som tjänstepensionen ska samordnas
med, uppgår till minst en hel tjänstepension.

6 a §

Vid beräkning enligt 4–6 §§ av vilket belopp av ledamotspensionen

som tjänstepensionen ska minskas med efter 65 års ålder ska det bortses från
ett så stort belopp av ledamotspensionen som beräknas motsvara vad som
skulle ha tjänats in i svensk socialförsäkringspension under tiden som leda-
mot av Europaparlamentet.

Det som skulle ha tjänats in i svensk socialförsäkringspension ska beräk-

nas som den inkomstgrundade ålderspension som den före detta ledamoten
skulle ha haft rätt till för samma år om ledamotsarvodet hade varit pensions-
grundande enligt svensk lag. Med inkomstgrundad ålderspension avses pen-
sion enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension före reduce-
ring enligt 12 kap. 9 § samma lag. Inkomstpension och premiepension ska
beräknas som om den före detta ledamoten endast hade tillgodoräknats pen-
sionsrätt för inkomstpension och som om denna pensionsrätt, före reduce-
ring enligt 4 kap. 6 § lagen om inkomstgrundad ålderspension, hade utgjort
18,5 procent av pensionsunderlaget.

9 §

Pensionen beräknas till ett belopp som svarar mot summan av dels vad

som återstår av tjänstepensionen sedan den minskats enligt 4, 5 eller 6 §,
dels 65 procent av riksdagspensionens pensionsunderlag multiplicerat med
tjänstetidsfaktorn, dels 70 procent av ledamotsarvodet multiplicerat med
tjänstetidsfaktorn.

Beloppen ska avse månaden före den då pensionstagaren uppnår 65 års ål-

der, med hänsyn tagen till generella förändringar av pensionsnivåerna till
den i 3 § tredje stycket avsedda månaden.

background image

3

SFS 2009:1220

11 §

4

Om det finns rätt till efterlevandepension i form av både riksdags-

pension och ledamotspension samt tjänstepension, ska tjänstepensionen
minskas med övriga förmåner.

Familjepension enligt äldre statliga pensionsbestämmelser minskas med

samtidigt utgiven efterlevandepension enligt lagen (1994:1065) om ekono-
miska villkor för riksdagens ledamöter, lagen (1996:304) om arvode m.m.
till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet eller efterlevandepension en-
ligt Europaparlamentets beslut nr 2005/684/EG, Euratom.

12 §

5

Kompletterande efterlevandepension enligt pensionsplan för arbets-

tagare hos staten m.fl. och familjepension enligt äldre statliga pensionsbe-
stämmelser samordnas med samtidigt utgiven kompletterande efterlevande-
pension enligt lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens le-
damöter eller lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av
Europaparlamentet enligt föreskrifterna i 4–6 a §§. Detta gäller även efterle-
vandepension enligt Europaparlamentets beslut nr 2005/684/EG, Euratom.

1. Denna förordning träder i kraft den 21 december 2009.
2. För den som omfattas av Pensionsplan för arbetstagare hos staten m.fl.

(PA-91) och som inte varit ledamot av Europaparlamentet gäller 11 § i sin
äldre lydelse.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 1996:331.

5 Senaste lydelse 1996:331.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009