SFS 2009:1221 Förordning om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2010

091221.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fastställande av omräknade belopp för
vägavgift för år 2010

1;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om

vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2010.

Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven
i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föro-
reningar från dieselmotorer som används i fordon

2 i dess lydelse enligt Euro-

paparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om änd-
ring av direktiv 88/77/EEG

3.

Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bi-
laga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG.

1 Senaste förordning i ämnet 2008:920.

2 EGT L 36, 9.2.1988, s. 33 (Celex 31988L0077), senast ändrat genom Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2005/55/EG (EUT L 275, 20.10.2005, s. 1, Celex
32005L0055).

3 EGT L 40, 17.2.1996, s. 1 (Celex 31996L0001).

Antal axlar

Avgift per
år

Avgift per
månad

Avgift per
vecka

Avgift per
dag

högst 3 axlar

9 337 kronor

933 kronor

252 kronor

77 kronor

4 eller fler
axlar

15 076 kronor 1 507 kronor

398 kronor

77 kronor

Antal axlar

Avgift per
år

Avgift per
månad

Avgift per
vecka

Avgift per
dag

högst 3 axlar

8 267 kronor

826 kronor

223 kronor

77 kronor

4 eller fler
axlar

13 617 kronor 1 361 kronor

359 kronor

77 kronor

SFS 2009:1221

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1221

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bi-
laga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller for-
don som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse.

Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 243 kronor.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

Antal axlar

Avgift per
år

Avgift per må-
nad

Avgift per
vecka

Avgift per
dag

högst 3 axlar

7 295 kronor

729 kronor

194 kronor

77 kronor

4 eller fler
axlar

12 158 kronor 1 215 kronor

320 kronor

77 kronor