SFS 2009:1222 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

091222.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 5 a § och bilaga 1 till högskoleförord-

ningen (1993:100)

1 ska ha följande lydelse.

1 kap.

5 a §

2

Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet,

Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karolin-
ska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, Karl-
stads universitet, Linnéuniversitetet, Örebro universitet, Mittuniversitetet,
Malmö högskola och Mälardalens högskola ska tillämpa internrevisionsför-
ordningen (2006:1228).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Den som före den 1 januari 2010 har påbörjat en utbildning vid Växjö

universitet eller Högskolan i Kalmar och den som dessförinnan har antagits
till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja ut-
bildningen, ska anses vara student vid Linnéuniversitetet utan ny antagning
och har rätt att slutföra utbildningen där.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

2 Senaste lydelse 2006:1326.

SFS 2009:1222

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1222

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Bilaga 1

3

FÖRTECKNING ÖVER UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR SOM
STATEN ÄR HUVUDMAN FÖR SAMT DERAS BENÄMNING

I denna bilaga anges enligt 1 kap. 1 § de universitet och högskolor som sta-
ten är huvudman för samt deras benämning.

Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet (universitet)
Kungl. Tekniska högskolan (universitet)
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Linnéuniversitetet
Örebro universitet
Mittuniversitetet
Sveriges lantbruksuniversitet

Blekinge tekniska högskola
Dans- och cirkushögskolan
Dramatiska institutet
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan på Gotland
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Malmö högskola
Mälardalens högskola
Operahögskolan i Stockholm
Södertörns högskola
Teaterhögskolan i Stockholm

3 Senaste lydelse 2007:1337. Ändringen innebär bl.a. att Växjö universitet och Hög-
skolan i Kalmar utgår ur förteckningen.