SFS 2009:1223 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

091223.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen (2000:655)
dels att 2 kap. 11 §, 3 kap. 9 a och 21 §§, 4 kap. 3 § och bilagan till för-

ordningen ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 36 a §, av föl-

jande lydelse.

2 kap.

11 §

1

Med förmögenhet avses i 10 § förmögenhet beräknad enligt lagen

(2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner.

3 kap.

9 a §

2

Till studerande som inte uppfyller villkoren i 9 § får det högre

bidragsbeloppet enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) lämnas för
studier under tiden den 15 mars 2009–den 31 december 2010 på utbildning
som kan berättiga till statsbidrag enligt förordningen (2009:43) om stats-
bidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning m.m., om den stude-
rande vid tiden för studiernas början är

1. arbetslös, och
2. inskriven som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen.
Det högre bidragsbeloppet får lämnas för utbildning som kan berättiga till

statsbidrag enligt förordningen om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning m.m., om studierna bedrivs med en studietakt som mot-
svarar minst 75 procent av heltid. Om den studerande därutöver under
samma tid bedriver studier inom kommunal vuxenutbildning som endast ger
rätt till studiemedel med det lägre bidragsbeloppet enligt 3 kap. 12 § studie-
stödslagen, får det högre bidragsbeloppet lämnas även för dessa studier.

Det högre bidragsbeloppet lämnas inom ramen för anvisade medel och i

den ordning som ansökningarna kommer in till Centrala studiestöds-
nämnden.

1 Senaste lydelse 2007:1396.

2 Senaste lydelse 2009:210.

SFS 2009:1223

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1223

21 §

Studiemedel får lämnas för studier utomlands, om studierna bedrivs

på heltid och pågår under minst 13 veckor. Om det finns särskilda skäl, får
studiemedel lämnas även om studierna inte bedrivs på heltid.

Till en studerande som inte är svensk medborgare får studiemedel för stu-

dier utomlands dock lämnas bara om

1. han eller hon har påbörjat en högskoleutbildning vid en svensk läroan-

stalt och studierna utomlands kan tillgodoräknas helt som en del av den
svenska utbildningen inom ramen för ett utbytesprogram, eller

2. studierna utomlands är en del av en utbildning som anordnas inom ett

utbildningssamarbete som avses i 1 kap. 17 § andra stycket högskolelagen
(1992:1434) eller i 2 a § andra stycket lagen (1993:792) om tillstånd att ut-
färda vissa examina och utbildningen kan leda till en examen vid en svensk
läroanstalt.

För studier utomlands som avses i andra stycket 1 får studiemedel lämnas

under högst ett år.

36 a §

Centrala studiestödsnämnden får trots vad som anges i 3 kap. 36 §

första stycket första meningen meddela föreskrifter om

1. att ansökningar om studiemedel även får göras elektroniskt, och
2. hur sådana ansökningar ska överföras.

4 kap.

3 §

3

Från och med det kalenderår då låntagaren fyller 50 år ska tillägg för

förmögenhet göras till den inkomst som anges i 4 kap. 14 § första stycket
studiestödslagen (1999:1395). Tillägg ska göras med 20 procent av den för-
mögenhet som överstiger 2,75 prisbasbelopp, avrundat nedåt till helt tio-
tusental kronor.

Med förmögenhet avses i första stycket förmögenhet beräknad enligt

lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010 i fråga om 3 kap. 21 § och

i övrigt den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2007:1396.

background image

3

SFS 2009:1223

Bilaga

4

Förteckning över de läroanstalter och utbildningar vid vilka
studiestöd kan lämnas

B 1

BF Scandinavian Aviation Academy AB, trafikflygarutbildning samt

ATPL-teori

Entry Point North AB, utbildning till flygledare
Ersta Sköndal Högskola AB
– kyrkokameral utbildning,
– teologisk baskurs 60 högskolepoäng, och
– påbyggnadsutbildning i psykosocialt arbete
Evangeliska Frikyrkan, pastors- och missionärsutbildning
Flygteoriskolan i Barkarby AB, ATPL-teori
Folkhögskola
– fritidsledarutbildning,
– utbildning till tolk mellan hörande och barndomsdöva, dövblinda,

vuxendöva och hörselskadade, och

– yrkesutbildning motsvarande högst 80 veckors studier på heltid som ut-

gör påbyggnad till gymnasieskolan och som för tillträde fordrar ett slutbetyg
från en treårig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper

Johannelunds teologiska högskola, pastors- och missionärsutbildning
Kompletterande utbildningar som enligt förordningen (2000:521) om stat-

ligt stöd till kompletterande utbildningar har förklarats berättiga till studie-
stöd enligt avdelning B

Korteboskolan
– pastors- och missionärsutbildning, och
– utbildning i kristen terapeutisk själavård
Kursverksamheten vid Uppsala universitet, kurs i svenska för utländsk

hälso- och sjukvårdspersonal

Marionetteatern, dockspelarutbildning
Metodistkyrkans nordiska teologiska seminarium, pastors- och missio-

närsutbildning

Missionsskolan Götabro, pastors- och missionärsutbildning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
– påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer,
– tvåårig utbildning i skydd mot olyckor som leder fram till examen i

säkerhets- och räddningsarbete,

– utbildning som leder fram till examen som skorstensfejare,
– vidareutbildning som leder fram till examen som skorstensfejartekniker,

och

– vidareutbildningarna systematiskt säkerhetsarbete, räddningstjänst samt

tillsyn och olycksförebyggande arbete

Polishögskolan, polisprogrammet
Polisprogrammet, uppdragsutbildning vid Umeå universitet

4 Senaste lydelse 2009:210.

background image

4

SFS 2009:1223

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Polisutbildningen, uppdragsutbildning vid Linnéuniversitetet
Skandinaviska Naprapathögskolan AB, fyraårig naprapatutbildning
Statlig trafikflygarutbildning
Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan, lärarutbildning
Stiftelsen Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, fyraårig kiropraktor-

utbildning

Stockholms katolska stifts prästseminarium
Svenska kyrkans diakoniutbildning
Svenska kyrkans pastoralinstitut i Lund och Uppsala
Utbildning inom yrkeshögskolan enligt lagen (2009:128) om yrkeshög-

skolan som inte är uppdragsutbildning

Waldorfseminariet i Kungälv, lärarutbildning