SFS 2009:1224 Förordning om ändring i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor

091224.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:615) om
etikprövning av forskning som avser människor;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till förordningen (2003:615) om etik-

prövning av forskning som avser människor ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2009:1224

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1224

Bilaga 1

1

I denna bilaga anges geografiska upptagningsområden för de regionala etik-
prövningsnämnderna. Bilagan anger också upptagningsområde med avse-
ende på statliga universitet och högskolor. För universitet och högskolor
med någon annan huvudman finns bestämmelser i 3 § andra stycket.

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Län

�stergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län

Universitet och högskolor

Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Högskolan på Gotland

Regionala etikprövningsnämnden i Lund

Regionala etikprövningsnämnden i Stockolm

Län

Stockholms län
Södermanlands län

Universitet och högskolor

Stockholms universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Dans- och cirkushögskolan
Dramatiska institutet
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Konstfack

1 Senaste lydelse 2007:1474. �ndringen innebär bl.a. att Växjö universitet och Hög-
skolan i Kalmar utgår ur förteckningen.

background image

3

SFS 2009:1224

Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Operahögskolan i Stockholm
Södertörns högskola
Teaterhögskolan i Stockholm

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009