SFS 2009:1225 Förordning om ändring i förordningen (2001:1132) om Institutet för fortbildning av journalister;

091225.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:1132) om
Institutet för fortbildning av journalister;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 1, 3, 4 och 6 §§ förordningen (2001:1132) om

Institutet för fortbildning av journalister ska ha följande lydelse.

1 §

Vid Linnéuniversitetet finns Institutet för fortbildning av journalister.

Institutet, som har ett nationellt ansvar inom sitt område, är en sådan inrätt-
ning för särskilda uppgifter som avses i 3 kap. 8 § högskoleförordningen
(1993:100).

3 §

Institutet leds av en styrelse. Under styrelsen leds verksamheten av en

chef som ska anställas av styrelsen för Linnéuniversitetet efter förslag av in-
stitutets styrelse.

4 §

Styrelsen ska bestå av en ordförande, chefen för institutet och elva öv-

riga ledamöter. Ordföranden ska utses av regeringen. De övriga ledamöterna
ska utses av styrelsen för Linnéuniversitetet. Dessa ledamöter ska utgöras av
dels företrädare för centrala press- och etermedieorganisationer, allmänna
intressen och institutets personal, dels företrädare för internationella samar-
betsorganisationer eller andra personer som har insikt i internationella sam-
arbetsfrågor.

För varje ledamot, utom ordföranden, får det finnas en ersättare.
Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare ska utses för en tid av

högst tre år. En person får inte utses till ledamot eller ersättare för mer än sex
år i följd.

Styrelsen ska utse en vice ordförande inom sig.

6 §

Styrelsen ska ansvara för institutets ekonomi och besluta om

1. institutets organisation, verksamhet och arbetsformer,
2. dispositionen av institutets resurser,
3. utbildningens innehåll, och
4. villkor för antagning till den anslagsfinansierade utbildningsverksam-

heten.

Styrelsen ska vidare utarbeta förslag till budgetunderlag och årsredovis-

ning till styrelsen för Linnéuniversitetet.

SFS 2009:1225

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1225

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)