SFS 2009:1226 Förordning om ändring i förordningen (2002:787) om Centrum för idrottsforskning

091226.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:787) om Centrum
för idrottsforskning;

utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2002:787) om

Centrum för idrottsforskning ska ha följande lydelse.

1 §

1

Vid Gymnastik- och idrottshögskolan finns Centrum för idrottsforsk-

ning. Detta centrum har till uppgift att initiera, samordna, stödja och infor-
mera om forskning inom idrottens område samt att ansvara för uppföljning
av statens stöd till idrotten. Centrumet ska också skapa förutsättningar för
samarbete mellan forskare vid olika universitet och högskolor samt andra
engagerade inom området.

Centrumet är en sådan inrättning för särskilda uppgifter som avses i 3 kap.

8 § högskoleförordningen (1993:100).

2 §

2

Centrumet leds av en styrelse som ska bestå av en ordförande och 13

andra ledamöter. Ordföranden ska utses av regeringen. Av de övriga leda-
möterna ska Gymnastik- och idrottshögskolan utse en ledamot, Riksidrotts-
förbundet två ledamöter och följande lärosäten två ledamöter var:

� Lunds universitet efter samråd med Malmö högskola och Linnéuniversi-

tetet,

� Göteborgs universitet efter samråd med Karlstads universitet och Hög-

skolan i Halmstad,

� Karolinska institutet efter samråd med Stockholms universitet,
� �rebro universitet efter samråd med Uppsala universitet och Linköpings

universitet,

� Umeå universitet efter samråd med Mittuniversitetet, Luleå tekniska

universitet och Högskolan Dalarna.

Samtliga ledamöter ska utses för en tid av högst tre år. För varje ledamot

utom ordföranden får det finnas en ersättare. Ersättaren ska utses på samma
sätt och för samma tid som ledamoten.

Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande.

1 Senaste lydelse 2007:1473.

2 Senaste lydelse 2007:1473.

SFS 2009:1226

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

2

SFS 2009:1226

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)