SFS 2009:1228 Förordning om ändring i förordningen (2006:1068) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

091228.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1068)
om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher;

utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver

1 att det i förordningen (2006:1068) om tillstånds-

plikt för vissa kampsportsmatcher ska införas två nya paragrafer, 2 a och
2 b §§, samt närmast före 2 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Handläggning av ärenden om tillstånd

2 a §

I ett ärende om tillstånd ska beslut meddelas av Länsstyrelsen i Öre-

bro län inom tre månader efter det att en fullständig ansökan kom in till myn-
digheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får
handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst tre månader.
Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs
innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestäm-

melser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullstän-
dig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

2 b §

Om Länsstyrelsen i Örebro län begär att sökanden ska ge in certifi-

kat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav
är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan
stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock
begära att dokumentet ska ges in i original eller i en bestyrkt kopia eller i
form av en auktoriserad översättning.

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas en-

dast i fråga om ansökningar som kommit in till myndigheten efter ikraftträ-
dandet.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden (EUT L376, 27.12.2006, s. 36, Celex
32006L0123).

SFS 2009:1228

Utkom från trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009