SFS 2009:1229 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

091229.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

dels att 48 a kap. 5 och 11 §§ samt 49 kap. 8 och 26 §§ ska ha följande ly-

delse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 19 a § och

48 kap. 17 b §, samt närmast före 48 kap. 17 b § en ny rubrik av följande ly-
delse.

3 kap.

19 a §

Skattskyldigheten enligt 19 § första stycket gäller också kapitalvinst

på avyttrade andelar som ska tas upp som intäkt enligt 48 a kap. 11 §.

Första stycket gäller bara om den skattskyldige vid något tillfälle under

det kalenderår då kapitalvinsten ska tas upp som intäkt eller under de föregå-
ende tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats
här.

48 kap.

Belopp som tagits upp som intäkt vid utflyttning

17 b §

Om en kapitalvinst tagits upp som intäkt enligt 48 a kap. 11 §, ska

kapitalvinsten räknas in i omkostnadsbeloppet för de mottagna andelarna.

48 a kap.

5 §

Säljaren ska vara bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samar-

betsområdet (EES) eller stadigvarande vistas inom EES.

11 §

Om en fysisk person inte längre uppfyller villkoret i 5 § om att vara

bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller
stadigvarande vistas inom EES, ska kapitalvinsten som uppkom vid andels-
bytet tas upp som intäkt.

1 Prop. 2009/10:24, bet. 2009/10:SkU16, rskr. 2009/10:78.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2009:1229

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

2

SFS 2009:1229

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

I 48 kap. 17 b § finns en bestämmelse om beräkningen av omkostnadsbe-

loppet för de mottagna andelarna.

49 kap.

8 §

Om säljaren är en fysisk person och har avyttrat en andel som var en

lagertillgång eller en andel i en kooperativ förening som är en tillgång i nä-
ringsverksamheten enligt 13 kap. 7 §, ska han vara bosatt i en stat inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller stadigvarande vistas
inom EES.

26 §

Om en fysisk person som har avyttrat en lagertillgång eller en sådan

andel i en kooperativ förening som är en tillgång i näringsverksamheten en-
ligt 13 kap. 7 § inte längre uppfyller villkoret i 8 § om att vara bosatt i en stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller stadigvarande
vistas inom EES, ska uppskovsbeloppet tas upp som intäkt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och ska tillämpas första

gången vid 2011 års taxering.

2. Det som sägs i 49 kap. 26 § gäller också fysisk person som har ett så-

dant uppskovsbelopp som avses i punkt 2 i övergångsbestämmelserna till la-
gen (2002:1143) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

3. Det som sägs om kapitalvinst i 3 kap. 19 a § gäller också sådant upp-

skovsbelopp som avses i punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen
(2002:1143) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Linda Haggren
(Finansdepartementet)