SFS 2009:1233 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

091233.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 3 § och 8 kap. 7 § social-

tjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

4 kap.

3 §

Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för

1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och

hygien samt dagstidning, telefon och radio- och TV-avgift,

2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i

fackförening och arbetslöshetskassa.

Skäliga kostnader enligt första stycket 1 ska i enlighet med vad regeringen

närmare föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riks-
norm) på grundval av officiella prisundersökningar av olika hushållstypers
baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, ska socialnämn-
den dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå. Nämnden får också i ett
enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns särskilda skäl
för detta.

8 kap.

7 §

2

Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att

beräkna den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med led-
ning av ett minimibelopp. Boendekostnaden ska beräknas för sig och läggas
till minimibeloppet. För sådan boendekostnad som anges i 5 § ska dock inget
förbehåll göras.

Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad utgöra

lägst en tolftedel av

1. 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, eller
2. 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar

och sambor.

Minimibeloppet enligt första stycket ska täcka normalkostnader för livs-

medel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, radio- och TV-avgift,
hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbruk-
ningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

1 Prop. 2008/09:195, bet. 2009/10:KrU3, rskr. 2009/10:61.

2 Senaste lydelse 2008:1424.

SFS 2009:1233

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 3 § och 8 kap. 7 § social-

tjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

4 kap.

3 §

Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för

1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och

hygien samt dagstidning, telefon och radio- och TV-avgift,

2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i

fackförening och arbetslöshetskassa.

Skäliga kostnader enligt första stycket 1 ska i enlighet med vad regeringen

närmare föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riks-
norm) på grundval av officiella prisundersökningar av olika hushållstypers
baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, ska socialnämn-
den dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå. Nämnden får också i ett
enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns särskilda skäl
för detta.

8 kap.

7 §

2

Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att

beräkna den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med led-
ning av ett minimibelopp. Boendekostnaden ska beräknas för sig och läggas
till minimibeloppet. För sådan boendekostnad som anges i 5 § ska dock inget
förbehåll göras.

Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad utgöra

lägst en tolftedel av

1. 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, eller
2. 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar

och sambor.

Minimibeloppet enligt första stycket ska täcka normalkostnader för livs-

medel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, radio- och TV-avgift,
hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbruk-
ningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

1 Prop. 2008/09:195, bet. 2009/10:KrU3, rskr. 2009/10:61.

2 Senaste lydelse 2008:1424.

SFS 2009:1233

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

2

SFS 2009:1233

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

background image

2

SFS 2009:1233

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)