SFS 2009:1234 Lag om ändring i lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan

091234.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1591) om Svenska
kyrkan;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 § lagen (1998:1591) om

Svenska kyrkan ska ha följande lydelse.

14 §

Svenska kyrkan ska till det register som avses i 7 § lagen (1998:1593)

om trossamfund lämna uppgifter om

1. stadgar,
2. indelning i församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift, och
3. en kontaktperson som är behörig att företräda Svenska kyrkan i frågor

om registrering samt kontaktpersonens namn, postadress och personnummer
eller samordningsnummer eller, om sådana nummer saknas, födelsedatum.
Motsvarande uppgifter får lämnas för varje församling, kyrklig samfällighet
eller stift.

�ndringar i något av dessa förhållanden ska genast anmälas för registre-

ring.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avgifter i ärenden enligt denna bestämmelse.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2009/10:6, bet. 2009/10:KU8, rskr. 2009/10:70.

SFS 2009:1234

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1591) om Svenska
kyrkan;

utfärdad den 26 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 § lagen (1998:1591) om

Svenska kyrkan ska ha följande lydelse.

14 §

Svenska kyrkan ska till det register som avses i 7 § lagen (1998:1593)

om trossamfund lämna uppgifter om

1. stadgar,
2. indelning i församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift, och
3. en kontaktperson som är behörig att företräda Svenska kyrkan i frågor

om registrering samt kontaktpersonens namn, postadress och personnummer
eller samordningsnummer eller, om sådana nummer saknas, födelsedatum.
Motsvarande uppgifter får lämnas för varje församling, kyrklig samfällighet
eller stift.

�ndringar i något av dessa förhållanden ska genast anmälas för registre-

ring.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avgifter i ärenden enligt denna bestämmelse.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2009/10:6, bet. 2009/10:KU8, rskr. 2009/10:70.

SFS 2009:1234

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009